SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 9 (1) 2010 str. 3–15

Edward Wiencław, Eugeniusz Koda

NUMERYCZNA ANALIZA SKUTECZNOŚCI ŚCIAN SZCZELINOWYCH JAKO EKRANU PRZECIWFILTRACYJNEGO PODCZAS ODWADNIANIA GŁĘBOKIEGO WYKOPU

słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, przepływ wód podziemnych, ściany szczelinowe, odwodnienie głębokiego wykopu
abstrakt: W artykule przeprowadzono analizę wpływu głębokości ścian szczelinowych na przebieg odwodnienia głębokiego wykopu, zagłębionego do strefy zasobnego poziomu wodonośnego i realizowanego w warunkach silnej zabudowy miejskiej. Prognozę przeprowadzono dla projektowanej stacji „Rondo Daszyńskiego” drugiej linii metra w Warszawie. W rejonie tej stacji stwierdzono szczególnie trudne warunki hydrogeologiczne. Przyjęta koncepcja realizacji stacji zakłada odwadnianie wykopu studniami depresyjno-podciśnieniowymi z wnętrza wykopu, w osłonie ścian szczelinowych wykonanych do głębokości 10 m poniżej dna wykopu i stanowiących pionowy ekran przeciwfiltracyjny, otaczający wykop. Do obliczeń symulacyjnych odwodnienia wykopu stacji metra i przepływu wód podziemnych w jego rejonie wykorzystano program numeryczny FEMWATER. Pomimo symulacji różnych głębokości ścian szczelinowych, z prognozy dla wszystkich wariantów uzyskano znaczne wydatki odwodnienia wykopu i duże obniżenie ciśnienia hydrostatycznego w gruncie otaczającym wykop, co może stanowić zagrożenie dla konstrukcji pobliskich budynków, spowodowanej nadmiernym osiadaniem podłoża. Również niekorzystny wpływ odwodnienia może dotyczyć roślinności drzewiastej, znajdującej się na analizowanym terenie, wskutek okresowego przesuszenia podłoża. Wyniki prognozy mogą skłonić do podjęcia decyzji o realizacji wykopu z zastosowaniem poziomej bariery iniekcyjnej w strefie między ścianami szczelinowymi.
pub/9_1_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wiencław, Edward, and Eugeniusz Koda. "NUMERICAL MODELLING OF CUT-OFF WALLS EFFECTIVENESS AS VERTICAL BARRIER DURING THE DEEP PIT EXCAVATION DEWATERING." Acta Sci.Pol. Architectura 9.1 (2010): 3–15.
APA Wiencław E. and Koda E. (2010). NUMERICAL MODELLING OF CUT-OFF WALLS EFFECTIVENESS AS VERTICAL BARRIER DURING THE DEEP PIT EXCAVATION DEWATERING. Acta Sci.Pol. Architectura, 9 (1), 3–15
ISO 690 Wiencław, Edward, Koda, Eugeniusz. NUMERICAL MODELLING OF CUT-OFF WALLS EFFECTIVENESS AS VERTICAL BARRIER DURING THE DEEP PIT EXCAVATION DEWATERING. Acta Sci.Pol. Architectura, 2010, 9.1: 3–15.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume9/issue1/abstract-3.html