SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (4) 2008 str. 25–39

Anna Sikorska, Kazimierz Banasik

WPŁYW STOSOWANEJ METODY WYZNACZANIA CHWILOWYCH HYDROGRAMÓW JEDNOSTKOWYCH (IUH) NA DOKŁADNOŚĆ OSZACOWANIA PARAMETRÓW WEZBRAŃ W ZLEWNI MIEJSKIEJ

słowa kluczowe: proces opad – odpływ, zlewnia miejska, IUH, model Nasha, Potok Służewiecki w Warszawie
abstrakt: W pracy przedstawiono porównanie chwilowych hydrogramów jednostkowych (IUH) dla małej zlewni zurbanizowanej – Potoku Służewieckiego w Warszawie, wyznaczonych według czterech metod: formuły SCS, Rao i współautorów, analogii hydrologicznej poprzez transformację hydrogramu z sąsiedniego pro&#-1279;lu oraz pomiarów opad – odpływ. Do opisu kształtu chwilowych hydrogramów jednostkowych przyjęto dwuparametrowąfunkcjęgęstości prawdopodobieństwa rozkładu gamma (model Nasha), natomiast do porównania chwilowych hydrogramów jednostkowych przyjęto charakterystyki IUH: up – wielkość kulminacji (maksymalną rzędną IUH) [h–1], oraz tp – czas wystąpienia kulminacji [h]. Do porównania hydrogramów opracowanych według różnych metod wykorzystano IUH wyznaczony na podstawie danych opad – odpływ. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż w sytuacji ograniczonej informacji o zlewni (braku danych pomiarowych) znajduje uzasadnienie stosowanie metody wyznaczania IUH według formuły Rao i współautorów. Określone w ten sposób IUH mogą posłużyć do obliczenia przepływów maksymalnych, co ma szczególne znaczenie przy projektowaniu budowli hydrotechnicznych, komunikacyjnych oraz przy wyznaczaniu stref zagrożenia powodziowego.
pub/7_4_25.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt4/7_4_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sikorska, Anna, and Kazimierz Banasik. "INFLUENCE OF USE OF VARIOUS METHODS TO ESTIMATE INSTANTANEOUS UNIT HYDROGRAPHS (IUH) ON THE ACCURACY OF EVALUATION OF PARAMETERS FOR AN URBAN CATCHMENT." Acta Sci.Pol. Architectura 7.4 (2008): 25–39.
APA Sikorska A. and Banasik K. (2008). INFLUENCE OF USE OF VARIOUS METHODS TO ESTIMATE INSTANTANEOUS UNIT HYDROGRAPHS (IUH) ON THE ACCURACY OF EVALUATION OF PARAMETERS FOR AN URBAN CATCHMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (4), 25–39
ISO 690 Sikorska, Anna, Banasik, Kazimierz. INFLUENCE OF USE OF VARIOUS METHODS TO ESTIMATE INSTANTANEOUS UNIT HYDROGRAPHS (IUH) ON THE ACCURACY OF EVALUATION OF PARAMETERS FOR AN URBAN CATCHMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.4: 25–39.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue4/abstract-25.html