SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (1) 2008 str. 39–53

Agata Włodarczyk

WPŁYW PIĘTRZEŃ RZEK ŁASICY I ŚWIDRA NA WYBRANE ELEMENTY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

słowa kluczowe: jazy, piętrzenie wody, wpływ na środowisko, obszary chronione
abstrakt: Celem pracy było rozpoznanie wpływu piętrzenia wody na zmiany reżimu przepływu, jakości wody i osadów dennych oraz zbiorowisk roślinnych strefy korytowej. Analizę przeprowadzono na rzekach Łasica i Świder, położonych w obszarach chronionych. Wyniki badań wskazują, że odpowiednia lokalizacja i konstrukcja budowli piętrzących oraz właściwie prowadzona eksploatacja, polegająca na odpowiednim regulowaniu poziomu wody, może być korzystna dla środowiska przyrodniczego. Jest to szczególnie ważne na obszarach prawnie chronionych, na których zwiększenie retencji wodnej jest jednym z podstawowych warunków zachowania cennych siedlisk roślinnych.
pub/7_1_39.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt1/7_1_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Włodarczyk, Agata. "THE IMPACT OF DAMMING THE LASICA AND SWIDER RIVERS ON SELECTED ELEMENTS OF THE ENVIRONMENT." Acta Sci.Pol. Architectura 7.1 (2008): 39–53.
APA Włodarczyk A. (2008). THE IMPACT OF DAMMING THE LASICA AND SWIDER RIVERS ON SELECTED ELEMENTS OF THE ENVIRONMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (1), 39–53
ISO 690 Włodarczyk, Agata. THE IMPACT OF DAMMING THE LASICA AND SWIDER RIVERS ON SELECTED ELEMENTS OF THE ENVIRONMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.1: 39–53.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue1/abstract-39.html