SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (1) 2008 str. 27–37

Ryszard Kaczyński, Anna Bąkowska, Kamil Kiełbasiński

ANALIZA STATECZNOŚCI ZBOCZA W REJONIE KOŚCIOŁA ŚW. KATARZYNY W WARSZAWIE Z UWZGLĘDNIENIEM OBCIĄŻEŃ DYNAMICZNYCH

słowa kluczowe: stateczność skarp, metody paskowe, Fellenius, Bishop, metoda redukcji parametrów c-(|), drgania parasejsmiczne
abstrakt: Przedmiotem pracy jest analiza stateczności zbocza wysoczyzny gliny lodowcowej w rejonie kościoła św. Katarzyny. W pracy porównano wyniki analizy stateczności skarpy metodami równowagi granicznej z metodą redukcji wytrzymałości na ścinanie. Wykorzystując program GEOSLOPE, wykonano obliczenia współczynników stateczności klasycznymi, najczęściej stosowanymi metodami równowagi granicznej, do których należą metody: Felleniusa, Janbu oraz Bishopa. Stateczność skarpy metodą redukcji wytrzymałości na ścinanie analizowano za pomocą programu Plaxis. Ponadto w pracy przedstawiono wpływ na stateczność zbocza obciążeń dynamicznych (drgań parasejsmicznych od ruchu kołowego).
pub/7_1_27.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt1/7_1_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kaczyński, Ryszard, et al. "SLOPE STABILITY ANALYSIS OF ST. KATARZYNA CHURCH AREA IN WARSAW, INCLUDING DYNAMIS LOADING." Acta Sci.Pol. Architectura 7.1 (2008): 27–37.
APA Kaczyński, R. et al. (2008). SLOPE STABILITY ANALYSIS OF ST. KATARZYNA CHURCH AREA IN WARSAW, INCLUDING DYNAMIS LOADING. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (1), 27–37
ISO 690 Kaczyński, Ryszard, Bąkowska, Anna, Kiełbasiński, Kamil. SLOPE STABILITY ANALYSIS OF ST. KATARZYNA CHURCH AREA IN WARSAW, INCLUDING DYNAMIS LOADING. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.1: 27–37.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue1/abstract-27.html