SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (4) 2007 str. 79–88

Agnieszka Karczmarczyk, Józef Mosiej

SKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W SYSTEMACH HYDROFITOWYCH NA PRZYKŁADZIE ZŁÓŻ RZCINOWYCH Z PRZEPŁYWEM POZIOMYM

słowa kluczowe: BZT5, materiał filtracyjny, ścieki bytowe, złoża gruntowo-roślinne
abstrakt: Wśród funkcjonujących w Polsce hydrofitowych systemów oczyszczania ścieków dominują złoża gruntowo-trzcinowe z podpowierzchniowym poziomym przepływem ścieków. Przeważająwśród nich oczyszczalnie wykorzystujące technologięKickutha, gdzie do wypełnienia złoża stosuje się odpowiednio przygotowany grunt gliniasty. Przedstawiono wyniki wieloletnich obserwacji skuteczności oczyszczania ścieków w dwóch złożach gruntowo-trzcinowych. Zaobserwowano spadek skuteczności usuwania w nich substancji organicznej ze ścieków w miarę czasu eksploatacji obiektu. Wskazano na istotną rolę rodzaju i właściwości fi ltracyjnych materiału wypełniającego złoże w przebiegu skuteczności oczyszczania ścieków w czasie.
pub/6_4_79.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_79.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Karczmarczyk, Agnieszka, and Józef Mosiej. "THE EFFICIENCY OF WASTEWATER TREATMENT IN HORIZONTAL SUBSURFACE FLOW CONSTRUCTED WETLANDS." Acta Sci.Pol. Architectura 6.4 (2007): 79–88.
APA Karczmarczyk A. and Mosiej J. (2007). THE EFFICIENCY OF WASTEWATER TREATMENT IN HORIZONTAL SUBSURFACE FLOW CONSTRUCTED WETLANDS. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (4), 79–88
ISO 690 Karczmarczyk, Agnieszka, Mosiej, Józef. THE EFFICIENCY OF WASTEWATER TREATMENT IN HORIZONTAL SUBSURFACE FLOW CONSTRUCTED WETLANDS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.4: 79–88.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue4/abstract-79.html