SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (4) 2007 str. 71–78

Wiesław Ptach, Michał Przedlacki

WYBRANE ASPEKTY ZAOPATRZENIA W WODĘ MIESZKAŃCÓW GROZNEGO W WARUNKACH POSTKONFLIKTOWYCH

słowa kluczowe: SELECTED ASPECTS OF WATER SUPPLY FOR GROZNY INHABITANTS IN POSTCONFLICT CONDITIONS
abstrakt: Działania wojenne, jakie miały miejsce w Czeczenii, wraz z późniejszą nieustabilizowaną sytuacją i niewystarczającymi środkami przeznaczanymi na odbudowę wpłynęły na stan infrastruktury Republiki, w tym szczególnie na system produkcji i dystrybucji wody w Groznym. Konieczność zaopatrzenia mieszkańców miasta w wodę w warunkach utrudnionego wykorzystania sieci wodociągowej stała się przyczyną rozwinięcia dystrybucji wody wykorzystującej pojazdy kołowe. W celu przeanalizowania udziału i roli prywatnych przedsiębiorców zajmujących się rozwozem wody przeprowadzono pośród nich badania ankietowe. Badaniami objęto 81 dostawców wody. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły czterech podstawowych zagadnień: ilości transportowanej wody, jej jakości, rejonizacji usług, sposobu i narzędzi wykonywanej pracy. Uzyskane wyniki wskazująna to, że transport kołowy może stanowić istotny element zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Słowa kluczowe: woda, infrastruktura, zaopatrzenie, pomoc humanitarna
pub/6_4_71.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ptach, Wiesław, and Michał Przedlacki. "Abstract. The wartime in Chechnya (1994–1996, 2000–2003) and unstable post war situation influenced on condition of infrastructure of The Republic. One of damaged element was system of water production and distribution in Grozny. Private water suppliers m." Acta Sci.Pol. Architectura 6.4 (2007): 71–78.
APA Ptach W. and Przedlacki M. (2007). Abstract. The wartime in Chechnya (1994–1996, 2000–2003) and unstable post war situation influenced on condition of infrastructure of The Republic. One of damaged element was system of water production and distribution in Grozny. Private water suppliers m. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (4), 71–78
ISO 690 Ptach, Wiesław, Przedlacki, Michał. Abstract. The wartime in Chechnya (1994–1996, 2000–2003) and unstable post war situation influenced on condition of infrastructure of The Republic. One of damaged element was system of water production and distribution in Grozny. Private water suppliers m. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.4: 71–78.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue4/abstract-71.html