SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (3) 2007 str. 25–34

Hanna Złotoszewska-Niedziałek

WARUNKI MIGRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W PODŁOŻU SKŁADOWISKA „LIPINY STARE”

słowa kluczowe: warunki hydrogeologiczne, składowisko odpadów, migracja zanieczyszczeń, wody podziemne, obliczenia numeryczne
abstrakt: Jednym z ważniejszych kryteriów oceny zagrożenia wód podziemnych przez powierzchniowe źródło zanieczyszczeń (np. składowisko odpadów) jest czas pionowej migracji substancji zanieczyszczającej od potencjalnego ogniska do wód podziemnych. Proces ten warunkują następujące czynniki: litologia i miąższość utworów, głębokość do zwierciadła wody, wielkość infiltracji i stężenie odcieków. W artykule określono wpływ poszczególnych czynników na transfer zanieczyszczeń, stosując badania terenowe i metodę modelowania numerycznego. Metodykę taką przyjęto, analizując składowisko odpadów komunalnych „Lipiny Stare” zlokalizowane na obszarze wysoczyzny w obrębie Równiny Wołomińskiej.
pub/6_3_25.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Złotoszewska-Niedziałek, Hanna. "CONDITIONS OF THE POLLUTANTS MIGRATION IN THE BASEMENT OF THE LANDFILL SITE “LIPINY STARE”." Acta Sci.Pol. Architectura 6.3 (2007): 25–34.
APA Złotoszewska-Niedziałek H. (2007). CONDITIONS OF THE POLLUTANTS MIGRATION IN THE BASEMENT OF THE LANDFILL SITE “LIPINY STARE”. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (3), 25–34
ISO 690 Złotoszewska-Niedziałek, Hanna. CONDITIONS OF THE POLLUTANTS MIGRATION IN THE BASEMENT OF THE LANDFILL SITE “LIPINY STARE”. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.3: 25–34.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue3/abstract-25.html