SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (2) 2007 str. 49–57

Bogusław Michalec, Marek Tarnawski

OKREŚLENIE PRZEPUSTOWOŚCI KORYTA POTOKU CZARNA WODA

słowa kluczowe: przepustowość koryta, przepustowość mostu, współczynnik strat, współczynnik szorstkości
abstrakt: Potok Czarna Woda wielokrotnie powodował zatopienie terenów przyległych. Najbardziej dotkliwe w skutkach były powodzie z 1997 i 2001 roku. Potwierdziły istnienie dużego zagrożenia powodziowego, powodującego zatopienie doliny Czarnej Wody. Tereny te stanowią użytki zielone i orne oraz obszary wsi o linowej luźnej, zabudowie, zlokalizowanej wzdłuż górnego biegu koryta potoku i drogi. Wykazano, że w wydzielonych przekrojach poprzecznych koryta, na odcinku powyżej Łącka, przepływ brzegowy jest znacznie mniejszy od przepływu miarodajnego (Q1%), służącego wymiarowaniu koryt potoków. Przepływ miarodajny obliczono dla dwóch wydzielonych odcinków obliczeniowych. Podział ten został podyktowany silnie rozwiniętą siecią dopływów potoku Czarna Woda, wpływającą na znaczą zmianę wartości przepływów o określonym prawdopodobieństwie wzdłuż biegu potoku. W przeprowadzonej analizie przepustowości koryta potoku Czarna Woda uwzględniono istniejący stan koryta i wpływ zabudowy technicznej koryta oraz obiektów mostowych. W pierwszym wydzielonym odcinku przepływ miarodajny, wynoszący 41,1 m3·s–1, mieści się w korycie potoku, a znajdujące się mosty nie wpływają na piętrzenie przepływu. Na drugim odcinku wyznaczono kilka przekrojów, których przepustowość jest mniejsza od przepływu miarodajnego tego odcinka, wynoszącego 60,3 m3·s–1. Dodatkowo spiętrzenie wody miarodajnej trzema stopniami wodnymi wpływa na warunki przepływu wody w świetle dwóch mostów znajdujących się powyżej kaskady stopni. Mosty te, przepuszczając przepływ miarodajny 60,32 m3·s–1 pod ciśnieniem, powodują spiętrzenie przepływu i wystąpienie wody z koryta. W dolnej części odcinka drugiego, powyżej Łącka, koryto na długości 450 m charakteryzuje się niskim prawym brzegiem, mieszcząc jedynie przepływ wynoszący zaledwie 19,28 m3·s–1. Stwierdzono, że straty powodziowe w centrum Łącka spowodowane są nie tylko przez wody potoku, występujące ze żłobu biegnącego przez centrum miejscowości, ale także spływającymi wodami z zatopionych terenów doliny, położonych powyżej.
pub/6_2_49.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Michalec, Bogusław, and Marek Tarnawski. "DETERMINING THE CZARNA WODA STREAM CHANNEL CONVEYANCE." Acta Sci.Pol. Architectura 6.2 (2007): 49–57.
APA Michalec B. and Tarnawski M. (2007). DETERMINING THE CZARNA WODA STREAM CHANNEL CONVEYANCE. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (2), 49–57
ISO 690 Michalec, Bogusław, Tarnawski, Marek. DETERMINING THE CZARNA WODA STREAM CHANNEL CONVEYANCE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.2: 49–57.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue2/abstract-49.html