SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (2) 2007 str. 3–11

Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEPŁYWÓW W KANALE ODWADNIAJĄCYM W REJONIE STOPNIA WODNEGO W BRZEGU DOLNYM W LATACH 1971–2004

słowa kluczowe: dolina Odry, stany wody, kanał odwadniający, natężenie przepływu
abstrakt: Wybudowanie stopnia wodnego w Brzegu Dolnym w 1958 roku zmieniło rolę Odry w stosunku do terenów przyległych. Po spiętrzeniu stała się rzeką infiltrującą i zasila przyległą dolinę wodami przesiąkowymi. Wykonane urządzenia odwadniające nie sprawdziły się i część terenu została podtopiona. W latach 1958–1960 wykonano regulację cieku Jeziorka, a w 1967 roku uzupełniono układ o głęboki kanał biegnący wzdłuż zapory bocznej zbiornika, w odległości od niej około 80 m. W pracy dokonano analizy ilości wody dopływającej do kanału na tle stanów wody w Odrze w przekroju Brzeg Dolny – Wały (górna woda na stopniu). Podstawę oceny stanowiły bezpośrednie pomiary natężenia przepływu w kanale w przekroju Warzyna w latach 1971–2004. Analiza tych wyników wykazuje, iż z upływem czasu, przy tej samej rzędnej piętrzenia na jazie, obserwuje się coraz mniejsze wartości natężenia przepływu w kanale odwadniającym. Jest to spowodowane procesami uszczelniania się koryta Odry i terenów międzywala.
pub/6_2_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Olszewska, Beata, and Leszek Pływaczyk. "FORMING OF FLOW INTENSITY IN THE DRAINAGE CHANNEL IN THE REGION OF THE BRZEG DOLNY DAM IN 1971–2004." Acta Sci.Pol. Architectura 6.2 (2007): 3–11.
APA Olszewska B. and Pływaczyk L. (2007). FORMING OF FLOW INTENSITY IN THE DRAINAGE CHANNEL IN THE REGION OF THE BRZEG DOLNY DAM IN 1971–2004. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (2), 3–11
ISO 690 Olszewska, Beata, Pływaczyk, Leszek. FORMING OF FLOW INTENSITY IN THE DRAINAGE CHANNEL IN THE REGION OF THE BRZEG DOLNY DAM IN 1971–2004. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.2: 3–11.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue2/abstract-3.html