SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (1) 2007 str. 43–53

Marek Madeyski

PROCES OSADZANIA CZĄSTEK STAŁYCH W STAWACH RYBNYCH ORAZ WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE OSADÓW

słowa kluczowe: stawy rybne, sedymentacja, właściwości chemiczne osadów
abstrakt: Proces osadzania cząstek stałych w stawach rybnych nie był dotychczas szerzej badany. Większość autorów badała namuły pochodzące ze zbiorników wodnych i jezior oraz z zapór przeciw rumowiskowych. Namuły te jednak różnią się od namułów stawowych w sposób dość znaczny. W pracy przedstawiono wyniki badań cech chemicznych (zwłaszcza zawartość metali ciężkich, co może wskazywać na sposób ich rolniczego wykorzystania), a także procesu osadzania osadów dennych w sześciu wybranych stawach rybnych, o zróżnicowanych cechach fizjograficznych zlewni rzek zasilających te stawy. Wykazano, że proces osadzania we wszystkich badanych sześciu stawach ma podobny przebieg z wyraźnie widocznymi charakterystycznymi fazami osadzania, a zawartość metali ciężkich w osadach nie jest szkodliwa i dlatego osady można wykorzystać rolniczo.
pub/6_1_43.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt1/6_1_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Madeyski, Marek. "PROCESS OF SOLID PARTICLES SEDIMENTATION IN FISH PONDS AND CHEMICAL PROPERTIES OF BOTTOM SEDIMENTS." Acta Sci.Pol. Architectura 6.1 (2007): 43–53.
APA Madeyski M. (2007). PROCESS OF SOLID PARTICLES SEDIMENTATION IN FISH PONDS AND CHEMICAL PROPERTIES OF BOTTOM SEDIMENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (1), 43–53
ISO 690 Madeyski, Marek. PROCESS OF SOLID PARTICLES SEDIMENTATION IN FISH PONDS AND CHEMICAL PROPERTIES OF BOTTOM SEDIMENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.1: 43–53.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue1/abstract-43.html