SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 5 (2) 2006 str. 45–54

Dariusz Wojtasik, Zygmunt Krzywosz

OCENA ZACHOWANIA SIĘ UKŁADU GRUNT-GEOWŁÓKNINA W PROCESIE FILTRACJI

słowa kluczowe: geowłókniny, geotekstylia, kolmatacja, stosunek gradientów układu grunt-geowłóknina (GR), stosunek gradientów w gruncie (SGR)
abstrakt: W artykule przedstawiono schemat zmodyfkowanego aparatu do określania lokalnego gradientu hydraulicznego układu grunt-geowłóknina zalecanego przez normęASTM D 5101-90. Przeprowadzone badania umożliwiły określenie stosunku gradientów układu grunt-geowłóknina oraz stosunku gradientów w gruncie. Badaniami objęto dwa sufozyjne piaski gliniaste oraz geowłókninę igłowaną K-500 podczas procesu fltracji przy kolejno zadawanych zewnętrznych gradientach hydraulicznych w zakresie i = 1–10. Na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano oceny przydatności geowłókniny stanowiącej fltr ochraniający grunty wewnętrznie niestabilne, zgodnie z kryterium kolmatacji Haliburtona i Wooda (1982). Analiza wyników badań wykazała, iż geowłóknina może stanowićfltr dla gruntów, które w swoim składzie nie zawierają więcej niż 27% części mniejszych od 0,05 mm.
pub/5_2_45.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt2/5_2_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wojtasik, Dariusz, and Zygmunt Krzywosz. "EVALUATION OF SOIL-NONWOVEN GEOTEXTILE SYSTEM BEHAVIOUR USING GRADIENT RATIO TEST." Acta Sci.Pol. Architectura 5.2 (2006): 45–54.
APA Wojtasik D. and Krzywosz Z. (2006). EVALUATION OF SOIL-NONWOVEN GEOTEXTILE SYSTEM BEHAVIOUR USING GRADIENT RATIO TEST. Acta Sci.Pol. Architectura, 5 (2), 45–54
ISO 690 Wojtasik, Dariusz, Krzywosz, Zygmunt. EVALUATION OF SOIL-NONWOVEN GEOTEXTILE SYSTEM BEHAVIOUR USING GRADIENT RATIO TEST. Acta Sci.Pol. Architectura, 2006, 5.2: 45–54.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume5/issue2/abstract-45.html