SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (4) 2022 str. 63-68

Yuliia Trach1, Roman Trach2

1 Department of Water Supply, Water Disposal and Drilling Engineering, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
2
Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

MOżLIWOść ZASTOSOWANIA MIESZANKI SOLI WAPNIA W CELU ZMNIEJSZENIA STężENIA SIARCZANóW ORAZ OGóLNEJ MINERALIZACJI WóD POWIERZCHNIOWYCH I KOPALNIANYCH

słowa kluczowe: siarczany, wody powierzchniowe, wapień, octan wapnia
abstrakt:

Naturalny wapień może być wykorzystany do usuwania z wody siarczanów. Do wód mających wysoki poziom stężenia jonów siarczanowych należą wody powierzchniowe i kopalniane. W artykule przeprowadzono badania laboratoryjne z usuwania siarczanów z roztworów modelowych (pH 6–8) poprzez ich sorpcję i chemiczne wiązanie z solami wapnia. Do badań eksperymentalnych pobrano naturalny wapień, który został rozdrobniony do 1–10 μm, następnie modyfikowano go kwasem octowym. Przeprowadzone w warunkach statycznych badania wykazały spadek stężenia siarczanów z 1,2 do 0,38 mg·dm–3 w ciągu 3 dni przy dodawaniu CaСО3:Са(СН3СОО)2 w 1 : 1. Przeprowadzona analiza pozwoliła przypuszczać, że w przypadku zastosowania takiej mieszaniny soli wapnia do redukcji jonów siarczanowych w naturalnych wodach powierzchniowych powstały jon octanowy ulegnie biologicznej degradacji. W ten sposób możliwe jest osiągnięcie zmniejszonej całkowitej mineralizacji wód powierzchniowych.

pub/21_4_63.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt4/21_4_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Trach, Yuliia, and Roman Trach. " Possibility of using a mixture of calcium salts to decrease sulphate concentration and total mineralisation of surface and mine waters." Acta Sci.Pol. Architectura 21.4 (2022): 63-68.
APA Trach Y. and Trach R. (2022). Possibility of using a mixture of calcium salts to decrease sulphate concentration and total mineralisation of surface and mine waters. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (4), 63-68
ISO 690 Trach, Yuliia, Trach, Roman. Possibility of using a mixture of calcium salts to decrease sulphate concentration and total mineralisation of surface and mine waters. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.4: 63-68.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue4/abstract-63.html