SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (4) 2022 str. 21-31

Aleksandra Jakimiuk1, Yasuhiro Matsui2, Anna Podlasek1, Magdalena Daria Vaverková1,3

1 Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
2
Faculty of Environmental and Life Science, Okayama University, Okayama, Japan
3
Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno, Brno, Czech Republic

OCENA SYSTEMóW OCHRONNYCH SKłADOWISK ODPADóW W JAPONII– STUDIUM PRZYPADKU

słowa kluczowe: Japonia, gospodarka odpadami, składowisko odpadów sanitarnych, systemy uszczelnień
abstrakt:

W wielu krajach rozwiniętych składowanie nieprzetworzonych odpadów jest nadal dopuszczalną praktyką. Składowiska sanitarne to obiekty służące do unieszkodliwiania zmieszanych stałych odpadów komunalnych jako głównego strumienia odpadów. W Japonii ustawa o gospodarce odpadami i porządku publicznym to główne prawodawstwo dotyczące odpadów. Metody zarządzania odpadami różnią się w Japonii od tych stosowanych zarówno w Unii Europejskiej, jak i innych krajach. Spalanie odpadów w Japonii jest powszechne, z tego powodu poziom wskaźnika ostatecznego usuwania odpadów na składowiska jest niezwykle niski, stanowiąc mniej niż 5% wytworzonych odpadów. W Japonii obowiązkowo stosuje się systemy barier i konstrukcji betonowych dla obiektów do magazynowania oraz składowania odpadów, a także zakładów przetwarzania odcieków według odpowiednich wytycznych dotyczących składowisk odpadów. W artykule przeanalizowano systemy ochrony składowisk stosowane w Japonii na podstawie dwóch studiów przypadków z wybranych obiektów badawczych.

pub/21_4_21.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt4/21_4_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jakimiuk, Aleksandra, et al. "Assessment of landfill protection systems in Japan – a case study." Acta Sci.Pol. Architectura 21.4 (2022): 21-31.
APA Jakimiuk, A. et al. (2022). Assessment of landfill protection systems in Japan – a case study. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (4), 21-31
ISO 690 Jakimiuk, Aleksandra, et al. Assessment of landfill protection systems in Japan – a case study. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.4: 21-31.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue4/abstract-21.html