SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (3) 2022 str. 55-65

Marta Kiraga1, Patrycja Kozieł2, Maurycy Naliwajko2

1 Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences − SGGW, Warsaw, Poland
2
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences − SGGW, Warsaw, Poland

KONCEPCJA KOMOROWEJ PRZEPłAWKI DLA RYB, TOWARZYSZąCEJ MAłEJ BUDOWLI PIęTRZąCEJ

słowa kluczowe: przepławka dla ryb, budowle wodne, hydrotechnika, próg piętrzący, wpływ na środowisko
abstrakt:

Ryby migrują wzdłuż rzeki w poszukiwaniu pożywienia, odpowiednich kryjówek i tarlisk w różnych porach roku i okresach swojego życia. Spiętrzenie rzeki jazem lub inną sztuczną zaporą zakłóca procesy życiowe ryb, a nawet całkowicie je uniemożliwia. Głównym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest budowa przepławek dla ryb. Przepławki to obiekty umożliwiające rybom i innym organizmom wodnym migrację w górę i dół rzeki przez przeszkody takie jak progi, tamy i jazy. Konwencjonalne rozwiązania konstrukcji przepławek dla ryb mają największą liczbę opracowań zarówno w literaturze, jak i praktyce inżynierskiej. Metodyka ich projektowania jest więc powszechnie dostępna. Uwzględnia ona przede wszystkim parametry hydrauliczne i granulometryczne, warunki lokalizacji poszczególnych elementów budowli, ale także właściwości migrujących gatunków ryb. Niniejsze opracowanie obejmuje koncepcję odbudowy zapory na rzece Radomce za pomocą konwencjonalnej przepławki komorowej. Przepławka będzie zlokalizowana wzdłuż brzegu rzeki, umożliwiając migrację ryb zidentyfikowanych w rejonie badań. Dodatkowo opracowano koncepcję mieszanki materiału dennego, składającego się z materiału klastycznego w postaci piasku z dodatkiem grubszej frakcji żwirowo-kamiennej.

pub/21_3_55.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt3/21_3_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kiraga, Marta, et al. "Conventional pool fish pass project for small threshold." Acta Sci.Pol. Architectura 21.3 (2022): 55-65.
APA Kiraga, M. et al. (2022). Conventional pool fish pass project for small threshold. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (3), 55-65
ISO 690 Kiraga, Marta, Kozieł, Patrycja, Naliwajko, Maurycy. Conventional pool fish pass project for small threshold. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.3: 55-65.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue3/abstract-55.html