SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (1) 2022 str. 41-50

Aleksandra Jakimiuk

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

PRZEGLąDTECHNICZNYCH METODUSZCZELNIANIA IREKULTYWACJISKłADOWISK ODPADóW NA śWIECIE

słowa kluczowe: odpady, rekultywacja składowisk, syntetyki, odcieki
abstrakt:

Składowiska odpadów, nawet prawidłowo zaprojektowane, wykonane i eksploatowane, są obiektami, które w przyszłości są potencjalnym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza atmosferycznego. Stare składowiska odpadów komunalnych z powodu braku odpowiednich regulacji prawnych często powstawały w nieodpowiednich warunkach gruntowo-wodnych, co w znacznym stopniu przyczyniało się do uwalniania toksycznych odcieków do gruntu. Rekultywacja terenów zdegradowanych jest rodzajem ratunku dla obszarów zanieczyszczonych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono przegląd metod uszczelniania i rekultywacji składowisk odpadów na przestrzeni lat w różnych krajach na świecie.

pub/21_1_41.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt1/21_1_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jakimiuk, Aleksandra. "Review of technical methods of landfill sealing and reclamation in the world." Acta Sci.Pol. Architectura 21.1 (2022): 41-50.
APA Jakimiuk A. (2022). Review of technical methods of landfill sealing and reclamation in the world. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (1), 41-50
ISO 690 Jakimiuk, Aleksandra. Review of technical methods of landfill sealing and reclamation in the world. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.1: 41-50.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue1/abstract-41.html