SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (1) 2022 str. 31-39

Anna Markiewicz

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences– SGGW Warsaw, Poland

ZACHOWANIE SIę UKłADU PIASEK ZIłEM–GEOWłóKNINA W BADANIU WSKAźNIKA GRADIENTóW GR

słowa kluczowe: geowłóknina, grunt, kolmatacja, przepuszczalność, wskaźnik gradientów
abstrakt:

Geowłókniny pełniące funkcję filtracyjną są powszechnie stosowane w budownictwie, zastępując mineralne filtry odwrotne. Z uwagi na kontakt z gruntem dobór geowłóknin na warstwy filtracyjne zależy od parametrów geosyntetyku, a także uziarnienia, stabilności wewnętrznej i współczynnika filtracji gruntu chronionego. Istotna jest również ocena zachowania się układu grunt–geowłóknina. Prawidłowo dobrany filtr geosyntetyczny stanowi bowiem skuteczną ochronę przed kolmatacją. Głównym badaniem laboratoryjnym służącym do oceny kolmatacji mechanicznej jest badanie wskaźnika gradientów GR. W artykule przedstawiono badania laboratoryjne wskaźnika gradientów układu geowłóknina igłowana–piasek z iłem (grunt wewnętrznie niestabilny). Badania przeprowadzono w zmodyfikowanym aparacie do pomiaru wskaźnika gradientów. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że wskaźnik gradientów zwiększał się wraz z czasem trwania procesu filtracji z uwagi na postęp kolmatacji. Ponadto wskazano na potrzebę pomiaru przepuszczalności przy powierzchni kontaktu grunt–geowłóknina.

pub/21_1_31.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt1/21_1_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Markiewicz, Anna. "Clayey sand–nonwoven geotextile interface characterisation through gradient ratio test." Acta Sci.Pol. Architectura 21.1 (2022): 31-39.
APA Markiewicz A. (2022). Clayey sand–nonwoven geotextile interface characterisation through gradient ratio test. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (1), 31-39
ISO 690 Markiewicz, Anna. Clayey sand–nonwoven geotextile interface characterisation through gradient ratio test. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.1: 31-39.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue1/abstract-31.html