SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (1) 2022 str. -

Jarosław Siwiński1, Katarzyna Kubiak2

1 Institute of Civil Engineering, Military University of Technology, Warsaw, Poland
2
Unmanned Technologies Center, Institute of Aviation Łukasiewicz, Warsaw, Poland

ODDZIAłYWANIE WYBUCHUZEWNęTRZNEGONA PRZEGRODYBUDOWLANE Z UWZGLęDNIENIEM KąTA PADANIA

słowa kluczowe: mechanika konstrukcji, oddziaływania wybuchowe, nadciśnienie fali padającej
abstrakt:

W pracy przedstawiono sposób określania oddziaływania wybuchu zewnętrznego na przegrody budowlane z uwzględnieniem kąta padania fali uderzeniowej. Dla przedstawionych dwóch wariantów analizy, tj. dla ładunku umieszczonego w odległości 5 i 10 m od przegrody, wyznaczono ciśnienia początkowe fali odbitej, czasy trwania nadciśnienia oraz przebieg zmienności obciążenia w czasie. Dla założonych parametrów przegrody oraz ładunku wyznaczono wartości nadciśnień z uwzględnieniem kąta padania. W rozważaniach nad wpływem wybuchu zewnętrznego wykorzystano różne procedury znane w literaturze, na których podstawie opracowano algorytm postępowania przy wyznaczaniu charakterystyk oddziaływania na przegrody budowlane z podziałem na falę odbitą i falę padającą. Dodatkowo dokonano analizy porównawczej proponowanej metody z innymi metodami opisanymi w literaturze. Zbieżność wyników nie przekroczyła 10%. Zaproponowana metoda pozwala na wyznaczenie linii granicznej pomiędzy falami Macha a falą padającą.

pub/21_1_21.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt1/21_1_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Siwiński, Jarosław, and Katarzyna Kubiak. "Blast effect on construction barriers from external load including angle incidence." Acta Sci.Pol. Architectura 21.1 (2022): -.
APA Siwiński J. and Kubiak K. (2022). Blast effect on construction barriers from external load including angle incidence. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (1), -
ISO 690 Siwiński, Jarosław, Kubiak, Katarzyna. Blast effect on construction barriers from external load including angle incidence. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.1: -.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue1/abstract-21.html