SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (4) 2021 str. 55-67

Monika Gwóźdź-Lasoń

Faculty of Materials, Civil and Environmental Engineering, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland

INTERDYSCYPLIARNA ANALIZA RYZYKA INWESTYCJI BUDOWLANYCH I WARTOśCI NIERUCHOMOśCI NA OBSZARACH Z WPłYWEM EKSPLOATACJI GóRNICZEJ

słowa kluczowe: obszar oddziaływania górniczego, szkody górnicze obiektów budowlanych i cywilnych, wartość rynkowa i odtworzeniowa nieruchomości, prognozy górnicze w aspekcie zużycia technicznego budynku
abstrakt:

Naukowym celem niniejszego artykułu jest oszacowanie liczby zmiennych ryzyka inwestycyjnego, zdefiniowanych dla poszczególnych funkcji opisujących charakter, zakres i rodzaj oddziaływań eksploatacji górniczej na budynki w aspekcie stanu technicznego obiektów budowlanych i kosztów ich wzmocnienie, ewentualnej ochrony oraz naprawy lub modernizacji. W niniejszej publikacji analizowany jest problem reakcji na ryzyko jako klasyfikowanych odrębnych etapów procesu zarządzania ryzykiem w projektach inwestycyjnych realizowanych w branży budowlanej na terenach górniczych. Wyspecyfikowane i zdiagnozowane zmienne są analizowane w wybranym aspekcie, ze szczególnym uwzględnieniem oceny stanu granicznego nośności i użytkowalności badanych obiektów budowlanych. Prognozowana eksploatacja górnicza oraz badania in situ kreują wytyczne, które oddziałują na zabezpieczanie lub remonty budynków na podłożu czynnym w założonym czasie użytkowania projektowanych obiektów budowlanych. Odpowiednia baza danych dla przewidywanych oddziaływań górniczych jest niezbędna w analizie formy i zakresu reakcji konstrukcji na niekorzystne oddziaływania oraz przy szacowaniu kosztów interakcji budynku z podłożem przez cały cykl życia konstrukcji. Tematyka ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje zarówno przedmioty z zakresu inżynierii, jak i procesów stochastycznych, ekonometrii oraz ilości i jakości danych wyjściowych prognozujących oddziaływanie eksploatacyjne kopalń na analizowanych obszarach miejskich.

pub/20_4_55.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt4/20_4_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gwóźdź-Lasoń, Monika. "Interdisciplinary risk analysis of construction investment and property value in the areas with mining impact." Acta Sci.Pol. Architectura 20.4 (2021): 55-67.
APA Gwóźdź-Lasoń M. (2021). Interdisciplinary risk analysis of construction investment and property value in the areas with mining impact. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (4), 55-67
ISO 690 Gwóźdź-Lasoń, Monika. Interdisciplinary risk analysis of construction investment and property value in the areas with mining impact. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.4: 55-67.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue4/abstract-55.html