SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (4) 2021 str. 11-19

Raimondas Šadzevičius1, Inga Adamonytė1, Katarzyna Gabryś2, Michał Kucharski3

1 Institute of Hydraulic Engineering, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania
2
Water Center, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland
3
Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

GłóWNE WłAśCIWOśCI FIZYKOMECHANICZNE PRóBEK BETONU POBRANYCH Z BRAžUOLė – PIERWSZEJ USUNIęTEJ ZAPORY NA LITWIE

słowa kluczowe: próbki betonu, usuwanie zapór, wytrzymałość betonu na ściskanie, gęstość, absorpcja wody przez masę
abstrakt:

Według zapisów historycznych zapora została zbudowana w XIX wieku w celu zasilania młyna wodnego. W niniejszym artykule główną uwagę skupiono na podstawowych właściwościach fizykomechanicznych próbek betonu pobranych z zapory Bražuolė – pierwszej oficjalnie usuniętej zapory na Litwie (w 2020 r.). Celem tych opartych na pomiarach terenowych badań jest ustalenie rzeczywistych wartości wytrzymałości na ściskanie, gęstości i nasiąkliwości wagowej betonu zastosowanego w ścianach oporowych zapory Bražuolė. Wyniki badań nasiąkliwości betonu według masy (Wm) i wytrzymałości na ściskanie (fck) na podstawie danych z badań próbek betonu ze ścian oporowych hydroschematu Bražuolė nie spełniają wymagań aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

pub/20_4_11.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt4/20_4_11.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Šadzevičius, Raimondas, et al. "Main physical-mechanic properties of concrete samples taken from Bražuolė – first removed dam in Lithuania." Acta Sci.Pol. Architectura 20.4 (2021): 11-19.
APA Šadzevičius, R. et al. (2021). Main physical-mechanic properties of concrete samples taken from Bražuolė – first removed dam in Lithuania. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (4), 11-19
ISO 690 Šadzevičius, Raimondas, et al. Main physical-mechanic properties of concrete samples taken from Bražuolė – first removed dam in Lithuania. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.4: 11-19.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue4/abstract-11.html