SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (3) 2021 str. 73-80

Norbert Dąbkowski

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

ROZWIąZANIA ARCHITEKTONICZNE I MATERIAłOWO-KONSTRUKCYJNE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH WOJEWóDZTWA LUBELSKIEGO

słowa kluczowe: gospodarstwo ekologiczne, dom, rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne
abstrakt:

W artykule omówiono badania przeprowadzone w wybranych gospodarstwach ekologicznych zachodniej
Lubelszczyzny. Obiektem badań były budynki mieszkalne zlokalizowane w gospodarstwach. Przeanalizowano
ich rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne i architektoniczne oraz przedstawiono wnioski dotyczące
powiązania gospodarstwa ekologicznego z domem znajdującym się w tym gospodarstwie.

pub/20_3_73.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt3/20_3_73.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dąbkowski, Norbert. "Architectural, material and constructive solutions in dwelling houses of selected organic farms in Lublin Voivodeship." Acta Sci.Pol. Architectura 20.3 (2021): 73-80.
APA Dąbkowski N. (2021). Architectural, material and constructive solutions in dwelling houses of selected organic farms in Lublin Voivodeship. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (3), 73-80
ISO 690 Dąbkowski, Norbert. Architectural, material and constructive solutions in dwelling houses of selected organic farms in Lublin Voivodeship. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.3: 73-80.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue3/abstract-73.html