SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (3) 2021 str. 27-38

Simon Rabarijoely

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

KALIBRACJA BADAń DYLATOMETRU MARCHETTIEGO DO OCENY PARAMETRóW GRUNTOWYCH

słowa kluczowe: parametry geotechniczne, badania in situ, grunty spoiste
abstrakt:

Parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe wykorzystywane są na każdym etapie posadowienia obiektów
inżynierskich. Są niezbędne we wstępnej ocenie nośności podłoża, jak również w przyjęciu ostatecznego
sposobu posadowienia konstrukcji. Interpretacja danych z badań geotechnicznych wymaga ujednolicenie
podejścia wyników raportu badań in situ, aby parametry gruntowe były oceniane w sposób spójny i komplementarny
z wynikami laboratoryjnymi. Istnieje wiele skutecznych metod otrzymywania parametrów geotechnicznych.
W artykule przedstawiony jest badanie dylatometryczne Marchettiego (DMT). Na podstawie
wyniku badań in situ z poletka doświadczalnego na Stegnach oraz na terenie projektowanego stadionu piłkarskiego
SGGW przeprowadzono analizę i interpretację uzyskanych wyników. Ukazano również metodami
matematycznymi niepewność wyników otrzymanych z badań dylatometrem Marchettiego. Zaprezentowano
w tej pracy kryteria doboru techniki badania, ograniczenia dotyczące stosowanych metod oraz kompleksową
interpretację wyników badań in situ.

pub/20_3_27.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt3/20_3_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rabarijoely, Simon. "Dilatometer test calibrations for evaluating soil parameters." Acta Sci.Pol. Architectura 20.3 (2021): 27-38.
APA Rabarijoely S. (2021). Dilatometer test calibrations for evaluating soil parameters. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (3), 27-38
ISO 690 Rabarijoely, Simon. Dilatometer test calibrations for evaluating soil parameters. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.3: 27-38.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue3/abstract-27.html