SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (3) 2021 str. 19-25

Dorota Kula

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

WYKORZYSTANIE METODY LOKALIZACJI POWIERZCHNIOWEJ W MODELOWANIU CIENKICH BELEK LEPKO SPRężYSTYCH

słowa kluczowe: belki periodycznie niejednorodne, modelowanie tolerancyjne, szeregi Fouriera
abstrakt:

Celem pracy jest opracowanie analitycznego przeformułowania znanej teorii cienkich periodycznie niejednorodnych
belek lepkosprężystych, które powinno stanowić podstawę do przeprowadzenia planowanych badań
pełnej relacji dyspersji dla tego typu belek. Metodologia zastosowana w pracy jest podobna do zaproponowanej
w artykule Tolerance Modelling of Vibrations and Stability for Periodic Slender Visco-Elastic Beams
on a Foundation will Damping. Revisiting Jarosława Jędrysiaka, opublikowanej w czasopiśmie naukowym
„Materials” w 2020 roku, ale różni się sposobem wykorzystania modelowania tolerancyjnego wymienionych
belek. Matematycznym narzędziem rozważań jest specjalny wybór mikro-makro rozkładu ugięcia wiązki.
Polega ona na pewnej regularyzacji pola przemieszczeń (w niewielkim sąsiedztwie powierzchni nieciągłości)
i skutkuje pewnymi przeformułowaniami klasycznej teorii belek. Uzyskane równania modelowe są
alternatywną propozycją równań modelowych otrzymanych we wspomnianej pracy profesora Jędrysiaka,
w której przedstawił przybliżone sformułowanie równań takich belek, wykorzystując klasyczne modelowanie
tolerancyjne. Zaproponowana w prezentowanej pracy regularyzacja pola ugięcia belki pozwala nam na użycie
nieskończonego rozwinięcia Fouriera obowiązującego dla ugięcia w dowolnym obszarze zajmowanym
przez jednorodny periodyczny materiał kompozytowy, który może być modelowany typowym sposobem
z wykorzystaniem zasady prac wirtualnych dla powszechnie stosowanych więzów belkowych. Pole ugięcia
belki zapisywane jest w postaci nieskończonego szeregu Fouriera, wykorzystującego periodycznie rozłożone
obszary jednorodności materiałowej belki. Zastosowana metoda może być postrzegana jako próba wykorzystania
nieskończonej liczby funkcji kształtu w modelowaniu tolerancyjnym, ale jednocześnie jako równoważne
przeformułowanie równań teorii drgań belek. Otrzymany układ równań jest nieskończonym układem
równań różniczkowych zwyczajnych dla nieskończenie wielu współczynników Fouriera w wymienionym
rozwinięciu Fouriera pola ugięcia belki względem bazy opisanej w metodzie powierzchniowej lokalizacji.

pub/20_3_19.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt3/20_3_19.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kula, Dorota. "The use of the surface location approach in the modeling of periodically nonhomogeneous slender visco-elastic beams ." Acta Sci.Pol. Architectura 20.3 (2021): 19-25.
APA Kula D. (2021). The use of the surface location approach in the modeling of periodically nonhomogeneous slender visco-elastic beams . Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (3), 19-25
ISO 690 Kula, Dorota. The use of the surface location approach in the modeling of periodically nonhomogeneous slender visco-elastic beams . Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.3: 19-25.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue3/abstract-19.html