SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (1) 2021 str. 65-76

Grzegorz Gremza1, Jan Zamorowski2

1 Faculty of Civil Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
2
Faculty of Materials, Civil and Environmental Engineering, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland

PROBLEM WłAśCIWEGO PRZYJMOWANIA OBCIążENIA ZASTęPCZEGO W DACHU Z IMPERFEKCJAMI

słowa kluczowe: imperfekcje kratownic, obciążenie zastępcze, analiza II rzędu, stan graniczny
abstrakt:

Przeanalizowano siły wewnętrzne i naprężenia oraz oceniono wykorzystanie nośności obliczeniowej w wybranych elementach konstrukcji dachu z lokalnymi i globalnymi imperfekcjami geometrycznymi. Wartości tych imperfekcji przyjęto na podstawie informacji podanych w normach EN 1090-2 i EN 1993-1-1. Oprócz
podstawowego modelu odniesienia z imperfekcjami przeanalizowano modele bez imperfekcji z różnorodnymi układami obciążeń zastępczych według koncepcji własnej autorów oraz porównawczo według normy EN 1993-1-1. Obliczenia wykonano, wykorzystując analizę I i II rzędu. Przedstawiono wnioski dotyczące dokładności oszacowania sił wewnętrznych oraz sprawdzenia stanów granicznych nośności i użytkowania przy układzie obciążeń zastępczych zaproponowanym w normie EN 1993-1-1. Wykazano niedoskonałość przepisów tej normy w zakresie przyjmowania obciążeń zastępczych w konstrukcjach dachowych z imperfekcjami, która prowadzi do niedoszacowania naprężeń w pasie dolnym wiązara.

pub/20_1_65.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt1/20_1_65.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gremza, Grzegorz, and Jan Zamorowski. "Analysis of load capacity of roof trusses with imperfections and the issue of equivalent load adoption." Acta Sci.Pol. Architectura 20.1 (2021): 65-76.
APA Gremza G. and Zamorowski J. (2021). Analysis of load capacity of roof trusses with imperfections and the issue of equivalent load adoption. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (1), 65-76
ISO 690 Gremza, Grzegorz, Zamorowski, Jan. Analysis of load capacity of roof trusses with imperfections and the issue of equivalent load adoption. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.1: 65-76.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue1/abstract-65.html