SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (1) 2021 str. 3-12

Magdalena Grochulska-Salak

Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology

REURBANIZACJA W MODELU ZRóWNOWAżONEGO ROZWOJU ECO-CITY

słowa kluczowe: reurbanizacja, zrównoważony rozwój miasta, odporność miasta, eco-city
abstrakt:

Współczesne modele kształtowania miast wprowadzają zasady tzw. projektowania zrównoważonego. Zagadnienia odporności miejskiego ekosystemu, poprawy parametrów definiujących środowisko miejskie oraz polepszenia integracji społecznej wiążą się z nowoczesnym sposobem projektowania struktury funkcjonalno-przestrzennej stanowiącej nierozerwalną całość z systemem przyrodniczym, infrastrukturą tzw. zieloną i niebieską. W planowaniu urbanistycznym odporność w procesie reurbanizacji wprowadzają rozwijane koncepcje eco-cities i smart cities. Dla obu tych modeli miast należy zdefiniować ich funkcje, a także określić nowoczesne, prośrodowiskowe parametry dotyczące zabudowy i infrastruktury obszarów miejskich w powiązaniu z systemem przyrodniczym miasta. W publikacji wskazane są obszary problemowe dotyczące przekształceń obszarów zurbanizowanych. Zagadnienia te dotyczą problemu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w mieście, „rezerw terenowych” w zagospodarowaniu ekstensywnym oraz w obszarach związanych z infrastrukturą techniczną i transportem publicznym. Charakterystyka modelu projektowania regeneratywnego i odporności prowadzi do określenia wytycznych planistycznych dla potrzeb nowych standardów kształtowania struktury funkcjonalnej i przestrzennej związanej z systemem przyrodniczym miasta. Wskazana jest problematyka przekształceń obszarów zurbanizowanych w odniesieniu do określenia połączenia budynków z obszarami biologicznie aktywnymi i infrastrukturą w mieście.

pub/20_1_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt1/20_1_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grochulska-Salak, Magdalena. "Re-urbanization in a model of sustainable development of an eco-city." Acta Sci.Pol. Architectura 20.1 (2021): 3-12.
APA Grochulska-Salak M. (2021). Re-urbanization in a model of sustainable development of an eco-city. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (1), 3-12
ISO 690 Grochulska-Salak, Magdalena. Re-urbanization in a model of sustainable development of an eco-city. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.1: 3-12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue1/abstract-3.html