SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 2 (1) 2003 str. 41–50

Krzysztof Parylak

GEOMETRYCZNA METODA BADANIA SZORSTKOŚCI CZĄSTEK GRUNTÓW NIESPOISTYCH

słowa kluczowe: właściwości gruntów, kształt cząstek, grunty niespoiste, badania powierzchni cząstek
abstrakt: Jedną z najistotniejszych właściwości fizycznych gruntów jest kształt cząstek opisywany przez cztery parametry: kulistość, stopień zaokrąglenia naroży, stopień nieregularności cząstek i szorstkość powierzchni. Określenie wpływu każdej z tych cech cząstek oddzielnie na pozostałe właściwości fizykomechaniczne jest bardzo trudne do ustalenia, ale można połączyć je w jeden parametr. Badania szorstkości powierzchni cząstek gruntów prowadzono dotychczas kilkoma sposobami, lecz żaden z nich nie został uznany jako wystarczający i praktycznie użyteczny. W pracy przedstawiono nowy sposób pomiaru szorstkości, polegający na pomiarze mikroskopowego zdjęcia przekroju cząstki długości obwodu jej rzeczywistego przekroju poprzecznego i długości wieloboku opisanego na cząstce. Wielobok poprowadzono w ten sposób, aby jego powierzchnia była równa powierzchni przekroju cząstki. Ilorazem wyrażonym wzorem (3) określono wskaźnik szorstkości powierzchni (Ia). Wykonano ponad 150 eksperymentalnych oznaczeń tego wskaźnika dla gruntów o bardzo zróżnicowanym stopniu szorstkości cząstek. Przeprowadzono teoretyczną analizę szorstkości przy założeniu realnie ekstremalnych nierówności powierzchni, porównując uzyskane dla nich wskaźniki Ia z największym wskaźnikiem uzyskanym z pomiarów cząstek.

Zapis do cytowania:

MLA Parylak, Krzysztof. "THE GEOMETRICAL METHOD OF TEST OF ROUGHNESS PARTICLES COHESIONLESS SOILS." Acta Sci.Pol. Architectura 2.1 (2003): 41–50.
APA Parylak K. (2003). THE GEOMETRICAL METHOD OF TEST OF ROUGHNESS PARTICLES COHESIONLESS SOILS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2 (1), 41–50
ISO 690 Parylak, Krzysztof. THE GEOMETRICAL METHOD OF TEST OF ROUGHNESS PARTICLES COHESIONLESS SOILS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2003, 2.1: 41–50.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume2/issue1/abstract-41.html