SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (4) 2020 str. 73-88

Leszek S. Wiśniewski

Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

EMISJE GAZóW CIEPLARNIANYCH Z TRANSPORTU. MIEJSKA POLITYKA TRANSPORTOWA I PRZESTRZENNA W OBLICZU ZMIAN KLIMATU

słowa kluczowe: emisje gazów cieplarnianych z sektora transportu, miejska polityka transportowa, struktura zagospodarowania przestrzennego, aktywna mobilność, transport zbiorowy, dystans pieszy, dystans rowerowy
abstrakt:

Transport to jeden z ważniejszych sektorów gospodarki emitujących gazy cieplarniane. Wprawdzie globalnie
jest to dopiero czwarty sektor pod względem wielkości emisji, lecz w krajach wysokorozwiniętych jego rola
jest znacznie większa, np. w USA i Unii Europejskiej jego emisje są porównywalne z emisjami w energetyce.
W obrębie sektora transportu największym emitentem gazów cieplarnianych jest transport drogowy.
Konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych powinna przekładać się na odpowiednią politykę
dotyczącą transportu, w tym także miejskiego. Organizacje międzynarodowe, m.in.: Międzynarodowa Agencja
Energii (International Energy Agency – IEA), Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental
Panel on Climate Change – IPCC) czy Europejska Agencja Środowiska (European Environment
Agency – EEA), zwracają uwagę na to, aby tego typu polityka dotyczyła zmiany zarówno źródła energii dla
transportu, jak i jego struktury. W miastach wspomniana struktura jest silnie związana ze sposobem zagospodarowania
przestrzennego. Z tego powodu w raportach wymienionych organizacji są zalecenia dotyczące polityki
przestrzennej i transportowej. Ich wdrożenie ma na celu zwiększenie udziału aktywnej mobilności oraz
transportu zbiorowego w miejskim transporcie. W artykule analizowana jest struktura przestrzenna trzech
miast – Kopenhagi, Wiednia i Warszawy, których aglomeracje mają podobną liczbę mieszkańców i zbliżoną
powierzchnię. Łączą je także pewne cechy struktury zabudowy, ale występują m.in. dość znaczące różnice
w planowaniu przestrzennym i strukturze transportu. Kopenhaga i Wiedeń prowadzą konsekwentną politykę
przestrzenną powiązaną z polityką transportową zorientowaną na rozwój aktywnej mobilności i transportu
zbiorowego. W Warszawie natomiast polityka przestrzenna i transportowa są od siebie oderwane. W artykule
omówiono efekty tych różnic w podejściu do polityki przestrzennej i transportowej.

pub/19_4_73.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt4/19_4_73.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wiśniewski, Leszek S.. "Greenhouse gas emissions from transport. Urban transport and spatial policy in the face of the climate change." Acta Sci.Pol. Architectura 19.4 (2020): 73-88.
APA Wiśniewski L.S. (2020). Greenhouse gas emissions from transport. Urban transport and spatial policy in the face of the climate change. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (4), 73-88
ISO 690 Wiśniewski, Leszek S.. Greenhouse gas emissions from transport. Urban transport and spatial policy in the face of the climate change. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.4: 73-88.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue4/abstract-73.html