SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (4) 2020 str. 61-72

Dorota Sikora

Instytut Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

DROGI W OGRODACH KOńCA XVIII WIEKU – óWCZESNA TEORIA I WSPółCZESNA PRAKTYKA NA PRZYKłADZIE ŁAZIENEK KRóLEWSKICH W WARSZAWIE

słowa kluczowe: ogród historyczny, układ drogowy, konserwacja ogrodów, historia ogrodów
abstrakt:

Celem badań jest ustalenie cech charakterystycznych układów drogowych, typowych dla parków końca
XVIII wieku oraz określenie ich stanu zachowania. Problematyka ta została zaprezentowana na przykładzie
Łazienek Królewskich w Warszawie uznawanych za obiekt wzorcowy. W ramach przeprowadzonych
badań rozpoznano, na podstawie materiałów archiwalnych, teoretyczne podstawy kształtowania układu
drogowego Łazienek Królewskich w XVIII wieku oraz formę, jaką uzyskał on w wyniku ówczesnych prac
realizacyjnych. Oceniając stopień jego zachowania, porównano stan historyczny ze stanem współczesnym
rozpoznanym w ramach badań terenowych. Badania zakończono wnioskami dotyczącymi form typowych
dla układów drogowych w parkach końca XVIII wieku oraz ich trwałości w czasie.

pub/19_4_61.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt4/19_4_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sikora, Dorota. "Roads in gardens at the end of 18th century – historical theory and contemporary practice illustrated with an example of Łazienki Królewskie Park in Warsaw." Acta Sci.Pol. Architectura 19.4 (2020): 61-72.
APA Sikora D. (2020). Roads in gardens at the end of 18th century – historical theory and contemporary practice illustrated with an example of Łazienki Królewskie Park in Warsaw. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (4), 61-72
ISO 690 Sikora, Dorota. Roads in gardens at the end of 18th century – historical theory and contemporary practice illustrated with an example of Łazienki Królewskie Park in Warsaw. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.4: 61-72.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue4/abstract-61.html