SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (4) 2020 str. 27-35

Justyna Zdunek-Wielgołaska, Klara Kantorowicz

Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology

PODMIEJSKIE OBSZARY O WALORACH ZABYTKOWYCH JAKO ISTOTNY ELEMENT EKOLOGICZNEJ OTULINY WARSZAWY

słowa kluczowe: przedmieścia, Warszawa, krajobraz historyczny, krajobraz kulturowy, krajobraz naturalny, rozlewanie się miasta, eksurbanizacja, zmiany klimatyczne
abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja obszarów o wartościach historycznych, kulturowych i krajobrazowych,
które znajdują się w strefie podmiejskiej Warszawy, i które w przyszłości mogą odegrać ważną rolę w stabilizacji
ekosystemu miejskiego Warszawy. Okazuje się bowiem, że najskuteczniejszą formą zabezpieczenia
tych walorów jest objęcie ich prawną ochroną. W artykule przedstawiono dobre i złe praktyki w tym zakresie,
identyfikując największe zagrożenia i wskazując możliwości i scenariusze warte rozważania na przyszłość.
Wreszcie, celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rangę powiązań przestrzennych i widokowych, z podkreśleniem
rangi krajobrazu otaczającego, który był kiedyś cechą immanentną np. posiadłości podmiejskich.
Hipoteza badawcza zakłada, że w obliczu postępujących zmian klimatycznych i topniejących zasobów naturalnych
warto zwrócić uwagę na znaczenie wszystkich elementów ekosystemu miejskiego, nawet mniejszych,
stanowią one bowiem element składowy większej całości i są niezbędne w dążeniu do równowagi
ekologicznej. Istniejące zasoby należy wzmocnić i otoczyć lepszą ochroną, ale także skierować działania
w kierunku poszukiwania nowych miejsc do ochrony. Miejscami takimi mogą być dawne przedpola, bezpośrednie
otoczenie zabytkowych zespołów podmiejskich, które w przeszłości funkcjonowały jako większe
kompleksy i jako takie powinny być chronione.

pub/19_4_27.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt4/19_4_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zdunek-Wielgołaska, Justyna, and Klara Kantorowicz. "Suburban areas of historical value as an important element of the ecological buffer of Warsaw." Acta Sci.Pol. Architectura 19.4 (2020): 27-35.
APA Zdunek-Wielgołaska J. and Kantorowicz K. (2020). Suburban areas of historical value as an important element of the ecological buffer of Warsaw. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (4), 27-35
ISO 690 Zdunek-Wielgołaska, Justyna, Kantorowicz, Klara. Suburban areas of historical value as an important element of the ecological buffer of Warsaw. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.4: 27-35.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue4/abstract-27.html