SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (3) 2020 str. 43-54

Gabriela Rutkowska1, Joanna Fronczyk1, Sergij Filipchuk2

1 Instytut Inżynierii Lądowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2
Institute of Construction and Architecture, National University of Water and Environmental Engineering in Rivne

WPłYW WłAśCIWOśCI POPIOłU LOTNEGO Z TERMICZNEGO PRZEKSZTAłCANIA OSADóW śCIEKOWYCH NA PARAMETRY BETONU ZWYKłEGO

słowa kluczowe: popiół lotny, skład chemiczny, beton, właściwości betonu
abstrakt:

Obecnie beton jest najczęściej wykorzystywanym materiałem kompozytowym spośród wytworzonych przez
człowieka, a drugim po wodzie w całym kompleksie stosowanych materiałów. To ekologiczny materiał wytworzony
z miejscowych surowców – kruszywa, cementu, wody, domieszki i dodatku mineralnego, charakteryzujący
się najmniejszym śladem węglowym. W artykule przedstawiono wyniki badań betonów klasy
C20/25 na bazie CEM I 42,5R, kruszywa otoczakowego oraz popiołu lotnego z termicznego przekształcania
osadów ściekowych w ilościach 5, 10, 15 i 20% masy cementu. W toku prac eksperymentalnych wykonano
pomiary wytrzymałości na ściskanie po dwóch okresach dojrzewania oraz mrozoodporność F150. Zebrane
wyniki badań umożliwiły porównanie właściwości betonów wytworzonych z popiołem pochodzącym
z dwóch oczyszczalni ścieków. Uzyskane wyniki badań potwierdzają możliwość wytwarzania betonu zwykłego,
modyfikowanego popiołem lotnym z termicznego przekształcania osadów ściekowych. Średnią wytrzymałość
na ściskanie dla betonu zawierającego 20% popiołu z Krakowa ustalono na 50,1 i 50,6 MPa po
28 i 56 dniach dojrzewania, a dla popiołu z Warszawy na 42,6 i 45,7 MPa.

pub/19_3_43.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt3/19_3_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rutkowska, Gabriela, et al. "Influence of flight ash properties from thermal transformation of sewage sludge on ordinary concrete parameters." Acta Sci.Pol. Architectura 19.3 (2020): 43-54.
APA Rutkowska, G. et al. (2020). Influence of flight ash properties from thermal transformation of sewage sludge on ordinary concrete parameters. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (3), 43-54
ISO 690 Rutkowska, Gabriela, Fronczyk, Joanna, Filipchuk, Sergij. Influence of flight ash properties from thermal transformation of sewage sludge on ordinary concrete parameters. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.3: 43-54.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue3/abstract-43.html