SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (3) 2020 str. 29-41

Krzysztof Wiśniewski1, Agata Pawłat-Zawrzykraj2

1 Instytut Inżynierii Lądowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2
Instytut Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WPłYW USYTUOWANIA BUDYNKU INWENTARSKIEGO NA UZYSK CIEPłA SłONECZNEGO

słowa kluczowe: pasywne pozyskiwanie ciepła, pasywne chłodzenie, dobrostan zwierząt, mikroklimat
abstrakt:

Praca dotyczy wpływu usytuowania budynku inwentarskiego względem stron świat na absorpcję energii słonecznej,
szczególnie w okresach niskiej i wysokiej temperatury na zewnętrz. Punktem wyjścia było zróżnicowanie
przestrzenne w dystrybucji promieniowania słonecznego w Polsce. Wykorzystano metodykę wyznaczania
zysków ciepła od promieniowania słonecznego zgodnie z normą PN-EN 13790. Obliczenia wykonano
dla teoretycznego budynku chlewni dla czterech wariantów usytuowania rozpatrywanego budynku względem
stron świata w osiach N–S, W–E, NW–SE oraz NE–SW. Przyjęto teoretyczne lokalizacje budynku w trzech
strefach klimatycznych Polski: w strefie II reprezentowanej przez Poznań, w strefie III (Warszawa i Jelenia
Góra) oraz w strefie IV (Białystok). Uzyskane wyniki nie potwierdziły w pełni trafności powszechnie stosowanej
zasady sytuowania budynku w osi N–S. Niemniej jednak od kwietnia do września jest to lokalizacja
rzeczywiście korzystna w niektórych strefa klimatycznych kraju (strefy II i IV). W okresach niskiej temperatury
najbardziej optymalne jest usytuowanie w osiach W–E (stefy II, III i IV) oraz NW–SE dla strefy II.

pub/19_3_29.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt3/19_3_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wiśniewski, Krzysztof, and Agata Pawłat-Zawrzykraj. "Impact of livestock building location on solar heat output." Acta Sci.Pol. Architectura 19.3 (2020): 29-41.
APA Wiśniewski K. and Pawłat-Zawrzykraj A. (2020). Impact of livestock building location on solar heat output. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (3), 29-41
ISO 690 Wiśniewski, Krzysztof, Pawłat-Zawrzykraj, Agata. Impact of livestock building location on solar heat output. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.3: 29-41.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue3/abstract-29.html