SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (3) 2020 str. 21-28

Kamil Kułaga

Instytut Inżynierii Lądowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

PERSPEKTYWA NOWYCH PRZEPISóW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DOTYCZąCYCH BUDYNKóW W śWIETLE WADLIWOśCI DOTYCHCZASOWEJ REGULACJI

słowa kluczowe: warunki techniczne, budynki, nowe przepisy, technika prawodawcza
abstrakt:

W artykule przeanalizowano okoliczności zaistnienia obowiązku wydania nowych przepisów techniczno-
-budowlanych oraz na przykładzie aktualnego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przedstawiono wybrane wady tej regulacji i niektóre zadania
stojące przed prawodawcą mającym zaprojektować nowe rozporządzenie. Uzasadniono ogólną negatywną
ocenę jakości dotychczasowych przepisów, na którą wpływ mają przede wszystkim uchybienia o charakterze
legislacyjnym.

pub/19_3_21.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt3/19_3_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kułaga, Kamil. "Perspective of new technical provisions for buildings in the context of defects of current regulation." Acta Sci.Pol. Architectura 19.3 (2020): 21-28.
APA Kułaga K. (2020). Perspective of new technical provisions for buildings in the context of defects of current regulation. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (3), 21-28
ISO 690 Kułaga, Kamil. Perspective of new technical provisions for buildings in the context of defects of current regulation. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.3: 21-28.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue3/abstract-21.html