SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (2) 2020 str. 93-104

Gabriela Rutkowska

Instytut Inżynierii Lądowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

POPIół LOTNY Z TERMICZNEGO PRZEKSZTAłCANIA OSADóW śCIEKOWYCH JAKO DODATEK DO BETONóW ZWYKłYCH

słowa kluczowe: beton, popiół lotny, właściwości betonu
abstrakt:

Beton to najczęściej wykorzystywany materiał konstrukcyjny, bez którego współczesne budownictwo nie
mogłoby funkcjonować, to materiał o dużym potencjale dostosowania się do określonych warunków eksploatacyjnych.
Wykorzystanie tego potencjału dokonuje się poprzez materiałową modyfikację. W pracy przedstawiono
wyniki badań dotyczące wpływu modyfikacji betonu popiołem lotnym z termicznego przekształcania
osadów ściekowych w ilości 5, 10, 15, 20 i 25% masy cementu na wybrane parametry betonu zwykłego
klasy C20/25. W toku prac eksperymentalnych wykonano pomiary wytrzymałości na ściskanie po dwóch
okresach dojrzewania. Zebrane wyniki badań umożliwiły opracowanie modelu materiałowego opisującego
wpływ parametrów wejściowych betonu na wytrzymałość na ściskanie. Uzyskane wyniki badań potwierdzają
możliwość wytwarzania betonu zwykłego modyfikowanego popiołem lotnym z termicznego przekształcania
osadów ściekowych. Średnią wytrzymałość na ściskanie dla betonu zawierającego 25% popiołu ustalono
na 41,4 MPa i 44,0 MPa po 28 i 56 dniach dojrzewania.

pub/19_2_93.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt2/19_2_93.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rutkowska, Gabriela. "Fly ash from the thermal transformation of sewage sludge as an additive to concrete." Acta Sci.Pol. Architectura 19.2 (2020): 93-104.
APA Rutkowska G. (2020). Fly ash from the thermal transformation of sewage sludge as an additive to concrete. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (2), 93-104
ISO 690 Rutkowska, Gabriela. Fly ash from the thermal transformation of sewage sludge as an additive to concrete. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.2: 93-104.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue2/abstract-93.html