SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (2) 2020 str. 83-91

Łukasz Kamil Mazur

Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska

WYBRANE CZYNNIKI PRZYRODNICZE KSZTAłTUJąCE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE WE WSPółCZESNYCH MIASTACH

słowa kluczowe: architektura, architektura mieszkaniowa, urbanistyka, środowiska mieszkaniowe, mieszkalnictwo, jakość życia
abstrakt:

Celem niniejszej pracy jest usystematyzowanie wiedzy na temat czynników przyrodniczych oddziałujących
na projektowane środowiska mieszkaniowe we współczesnych przestrzeniach zurbanizowanych. W pracy
omówiono czynniki przyrodnicze: klimat i jego zmiany, istniejącą roślinność, wody powierzchniowe oraz
rzeźbę terenu. Wpływ przedstawionych czynników na jakość projektowania architektonicznego zilustrowano
przykładami współczesnych realizacji zabudowy mieszkaniowej. Skonfrontowanie wiedzy teoretycznej
z praktyką projektową pozwoliło na otrzymanie pogłębionych analiz. Przeprowadzone badania niereaktywne
(analiza treści i metoda desk research) dowodzą, że znaczący wpływ na jakość projektowanego budynku
mieszkalnego mają czynniki przyrodnicze. Uwzględnienie tych czynników podczas projektowania środowiska
mieszkaniowego może znacząco poprawić jakość życia jego użytkowników.

pub/19_2_83.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt2/19_2_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mazur, Łukasz Kamil. "The impact of natural factors on the process of housing architecture design in contemporary cities." Acta Sci.Pol. Architectura 19.2 (2020): 83-91.
APA Mazur Ł.K. (2020). The impact of natural factors on the process of housing architecture design in contemporary cities. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (2), 83-91
ISO 690 Mazur, Łukasz Kamil. The impact of natural factors on the process of housing architecture design in contemporary cities. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.2: 83-91.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue2/abstract-83.html