SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (2) 2020 str. 41-50

1 Beata Gajewska, 2 Marcin Gajewski

1 Instytut Inżynierii Lądowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2
Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

WPłYW ROZKłADU OBCIążENIA EKWIWALENTNEGO NA ZACHOWANIE MEMBRANY MODELUJąCEJ ZBROJENIE WARSTWY TRANSMISYJNEJ

słowa kluczowe: kolumny sztywne, warstwa transmisyjna, zbrojenie warstwy transmisyjnej, zachowanie zbrojenia, izotropowe membrany
abstrakt:

Rozkład obciążenia zastępczego w analizie zbrojenia warstwy transmisyjnej nasypów na słabym podłożu
wzmocnionym kolumnami ma wpływ na zachowanie membrany modelującej to zbrojenie. W zależności
od modelu obliczeniowego powszechnie stosowane są rozkłady trójkątny, równomierny i odwrotny trójkątny.
W pracy przeanalizowano zachowanie membrany pod wpływem 11 różnych rozkładów obciążenia.
Dla wszystkich rozkładów wyznaczono krzywe ugięcia oraz wykresy sił rozciągających, odkształceń i kąta
obrotu membrany dla zadania modelującego eksperyment w skali rzeczywistej. Przeprowadzono także analizę
wpływu współczynnika sztywności k słabego podłoża między kolumnami oraz sztywności zbrojenia na
zachowanie membrany. Stwierdzono, że przyjęcie jednego z rozkładów jako odpowiedni w każdej sytuacji
projektowej nie zawsze jest uzasadnione. W pracy wykazano, że stosunek odporu gruntu do sztywności zbrojenia
ma istotny wpływ na charakter funkcji i wartości ekstremalne sił wewnętrznych, odkształceń i ugięć.
W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano, że zwiększanie sztywności gruntu (parametr k) zmienia
w sposób istotny charakter funkcji ugięcia, odkształcenia i siły normalnej w membranie, a zmiana ta zależy
od rozkładu obciążenia zastępczego.

pub/19_2_41.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt2/19_2_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gajewska, Beata, and Marcin Gajewski. "The effect of the equivalent load distribution on the behaviour of a membrane modelling the reinforcement of a load transfer platform." Acta Sci.Pol. Architectura 19.2 (2020): 41-50.
APA Gajewska B. and Gajewski M. (2020). The effect of the equivalent load distribution on the behaviour of a membrane modelling the reinforcement of a load transfer platform. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (2), 41-50
ISO 690 Gajewska, Beata, Gajewski, Marcin. The effect of the equivalent load distribution on the behaviour of a membrane modelling the reinforcement of a load transfer platform. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.2: 41-50.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue2/abstract-41.html