SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (1) 2020 str. 85-92

Yuliia Trach

Educational and Scientific Institute of Construction and Architecture, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

METODA PERSPEKTYWNA USUWANIA METALI CIężKICH Z WóD PODZIEMNYCH ZACHODNIEJ UKRAINY

słowa kluczowe: woda podziemna, oczyszczanie wód, metale ciężkie, sorpcja, glinokrzemiany
abstrakt:

Na Ukrainie największymi odbiorcami wód podziemnych jako źródła wody pitnej są mieszkańcy zachodniej
części kraju. Ze względu na obecność stref pękania skał wodoodpornych w regionach hydrogeologicznych
zachodniej Ukrainy skład fizykochemiczny wody nie jest stały i może ulegać zmianie, w szczególności
w zakresie zawartości metali ciężkich. Przyczyną ich obecności w wodach podziemnych są oddziaływanie
antropogeniczne oraz biologiczne ługowanie rud mineralnych. Metale ciężkie mogą migrować w dół i w górę
oraz przenikać do warstw wodonośnych wody pitnej przez pęknięte strefy warstw wodoodpornych. Rudy
mineralne występujące na terytorium zachodniej Ukrainy zawierają metale ciężkie, a zdecydowana większość
z nich to siarczki. Są one utleniane przez grupę bakterii tionowych (рН 5–7), w wyniku czego stężenie
siarczanu w wodzie wzrasta. Jednocześnie na zachodniej Ukrainie powszechnie występują glinokrzemiany
(zeolity, tufy, bazalty i inne), które mogą być wykorzystane jako sorbent w technologii uzdatniania wody.
W porównaniu z tradycyjnie stosowanym wapnem gaszonym przy wykorzystaniu glinokrzemianów wydajność
usuwania metali ciężkich jest większa ze względu na to, że odbywa się za pomocą dwóch mechanizmów
– wymiany jonowej i tworzenia wodorotlenków metali ciężkich.

pub/19_1_85.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_85.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Trach, Yuliia. "Perspective method for removing heavy metals from underground waters of Western Ukraine." Acta Sci.Pol. Architectura 19.1 (2020): 85-92.
APA Trach Y. (2020). Perspective method for removing heavy metals from underground waters of Western Ukraine. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (1), 85-92
ISO 690 Trach, Yuliia. Perspective method for removing heavy metals from underground waters of Western Ukraine. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.1: 85-92.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue1/abstract-85.html