SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (1) 2020 str. 73-84

Sławomir Bajkowski

Instytut Inżynierii Lądowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

DłUGOść WPłYWANIA STRUMIENIA NA KORONIE PROGU PRZEPUSZCZALNEGO Z PRZELEWEM O OSTREJ KRAWęDZI NA SKARPIE GóRNEJ

słowa kluczowe: próg gabionowy, przelew o ostrej krawędzi, długość wpływania strumienia
abstrakt:

Artykuł zawiera analizy warunków przepływu wody przez trapezowy kamienny próg przepuszczalny ze
szczelnym ekranem na skarpie górnej. Celem analiz było opracowanie nomogramu oraz zależności matematycznych
do ustalania szerokości progu objętego strumieniem przelewowych w zależności od przyjętych
założeń modelu fizycznego. Do jego realizacji wykorzystano własne badania modelowe oraz wyniki
podane w literaturze. Badania objęły część strumieniem przelewowego, na długości której woda wpływa
do wnętrza progu. Do transformacji wyników na obiekty w naturze wykorzystano zasadę podobieństwa
hydrodynamicznego według kryterium Froude’a. Na kształtowanie się profilu strumienia przepływającego
ponad badanym progiem wpływa średnica kruszywa, z którego wykonany jest przepuszczalny korpus
oraz jednostkowe natężenie przepływu wody. Wynikiem prac realizowanych w artykule jest nomogram oraz
krzywe regresji opisujące długość strefy wpływania wody do wnętrza przepuszczalnego progu. W analizach
uzyskano dobre dopasowanie wyprowadzonych równań do wyników badań modelowych. Uzyskane
wyniki mogą być wykorzystane w projektowaniu tego typu budowli terenowych.

pub/19_1_73.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_73.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bajkowski, Sławomir. "The inflow length of the stream on the crest of the permeable sill with sharp-crested weir on the upstream slope." Acta Sci.Pol. Architectura 19.1 (2020): 73-84.
APA Bajkowski S. (2020). The inflow length of the stream on the crest of the permeable sill with sharp-crested weir on the upstream slope. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (1), 73-84
ISO 690 Bajkowski, Sławomir. The inflow length of the stream on the crest of the permeable sill with sharp-crested weir on the upstream slope. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.1: 73-84.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue1/abstract-73.html