SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (1) 2020 str. 63-71

Ewa Iwanicka 1,2, Sylwia Janiszewska 2, Eugeniusz Koda 1

1Menard Polska Sp. z o.o.
2
Instytut Inżynierii Lądowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

REMEDIACJA I STABILIZACJA ZANIECZYSZCZONEGO PODłOżA POD ISTNIEJąCYMI BUDYNKAMI – ANALIZA PRZYPADKU

słowa kluczowe: remediacja, teren zanieczyszczony, metody in situ
abstrakt:

W celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach, pod istniejącą już zabudową
stosuje się często połączone systemy oczyszczania gruntów i/lub wód gruntowych, aby zoptymalizować
proces remediacji oraz dostosować metodę do warunków gruntowo-wodnych oraz rodzaju zastanego zanieczyszczenia.
Metody oczyszczania gruntów in situ charakteryzują się ponoszeniem mniejszych kosztów
w porównaniu do metod ex situ. Oczyszczanie na miejscu stosowane jest przy zanieczyszczeniu dużych
powierzchni. Jednakże stosowanie ich pod istniejącą zabudową wiąże się ze zwiększonymi kosztami oczyszczania
gruntu. Metody in situ można stosować na terenach zurbanizowanych, przemysłowych czy komunikacyjnych
oraz pod obiektami budowlanymi w gęstej zabudowie itp., a nawet gdy w zanieczyszczonej warstwie
gruntu występują instalacje infrastrukturalne. Skuteczność remediacji zależy od właściwego doboru metody,
którego należy dokonać, uwzględniając ilości i rodzaj zanieczyszczeń występujących na badanym terenie,
budowę geologiczną terenu, położenie warstw wodonośnych i kierunek przepływu wód gruntowych. Celem
artykułu jest przedstawienie tych metod remediacji gruntów in situ, które ze względu na dużą skuteczność
neutralizacji najczęściej spotykanych rodzajów zanieczyszczeń stosuje się pod istniejącą już zabudową i infrastrukturą,
tak aby nie naruszyć stateczności obiektu. W artykule przedstawiono dwie metody oczyszczania
gruntów in situ, których dobór uwarunkowany był rodzajem substancji zanieczyszczającej zalegającej
w gruncie. Podwyższone zawartości w warstwie przypowierzchniowej terenu substancji ropopochodnych
zneutralizowano poprzez zastosowanie metody bioremediacji, a w przypadku wykrycia na placu budowy
podwyższonych zawartości metali ciężkich w postaci arszeniku zaprojektowano metodę stabilizacji. Dzięki
odpowiednio przeprowadzonemu rozpoznaniu terenu przed rozpoczęciem prac, a także prowadzeniu monitoringu
przebiegu procesu oczyszczania można było w sposób kontrolowany obserwować zachodzącą neutralizację
substancji zanieczyszczających.

pub/19_1_63.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA , Ewa Iwanicka, et al. "Remediation and stabilization of contaminated subsoil under existing buildings – case study." Acta Sci.Pol. Architectura 19.1 (2020): 63-71.
APA , E.I. et al. (2020). Remediation and stabilization of contaminated subsoil under existing buildings – case study. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (1), 63-71
ISO 690 , Ewa Iwanicka, et al. Remediation and stabilization of contaminated subsoil under existing buildings – case study. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.1: 63-71.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue1/abstract-63.html