SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (1) 2020 str. 31-41

Agnieszka Boas Berg1, Dana Adamcová2, Petra Martínez Barroso2, Markéta Šourková2, Magdalena Daria Vaverková2

1 Shada BV, the Netherlands
2
Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno

WPłYW ZIELONYCH DACHóW NA JAKOść WODY DESZCZOWEJ ORAZ WYBRANE PROBLEMY EKOPLOATACYJNE – STUDIUM PRZYPADKU

słowa kluczowe: środowisko, zielony dach, woda deszczowa, test fitotoksyczności, Sinapis alba L.
abstrakt:

Centra handlowe zajmują zwykle duże powierzchnie zabudowy terenu, jednak ich dachy są rzadko wykorzystywane
w celach związanych z zagospodarowaniem wód opadowych i wprowadzenia powierzchni
biologiczne czynnych. W Bielsku-Białej, dzięki inicjatywie pomysłodawcy i architekta, powstał zielony
dach intensywny na galerii handlowej. Dach ten przede wszystkim pełni funkcję ogrodu uatrakcyjniającego
walory osiedla mieszkaniowego, ale również funkcję przejmowania części wód opadowych i opóźniania ich
odpływu do kanalizacji. Rośliny, krzewy i drzewa posadzone na dachu są podlewane prawie wyłącznie wodą
zgromadzoną w zbiorniku przeznaczonym do retencjonowania wód opadowych, znajdującym się pod budynkiem.
Wody te są podczyszczone dzięki temu, że nim trafią do zbiornika, przesączają się przez warstwę
korzeni roślin rosnących na dachu oraz przez warstwę biologicznie czynną (substrat). W niniejszej pracy
zwrócono uwagę na niektóre problemy eksploatacyjne wybranego zielonego dachu. Skoncentrowano się
również na ocenie toksyczności wód opadowych spływających z powierzchni utwardzonych na dachu galerii
handlowej oraz z części zajmowanej przez zielony dach. Przeprowadzono w tym zakresie stosowne badania
toksyczności tych wód. Postawiono hipotezę badawczą, że wody deszczowe przesiąkające przez wybrany
materiał glebowy nie są toksyczne i stymulują wzrost rośliny testowej. Z przeprowadzonych subchronicznych
testów toksyczności z zastosowaniem nasion gorczycy białej (Sinapis alba L.) wynika, że wszystkie próbki
wód opadowych wykazywały stymulujący wpływ na roślinę testową. Średnia wartość stymulacji wzrostu
korzeni w badanym okresie wynosiła –125%. Potwierdzono, że woda opadowa nie wykazywała toksycznych
właściwości dla nasion gorczycy białej (Sinapis alba L.) i może być wykorzystywana do podlewania ogrodu
stanowiącego zielony dach obiektu badawczego. W przypadku odczynu wód deszczowych stwierdzono, że
pH jest odpowiednie i nie ma toksycznego wpływu na roślinę testową – gorczycę białą (Sinapis alba L.).
Potwierdza to, że retencjonowane w ten sposób wody opadowe mogą być wykorzystywane do podlewania
zielonego dachu. Wybrany obiekt badawczy spełnia wymagania stawiane zielonym dachom.

pub/19_1_31.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Berg, Agnieszka Boas, et al. "The impact of green roofs on the quality of rainwater and operational problems – case study." Acta Sci.Pol. Architectura 19.1 (2020): 31-41.
APA Berg, A.B. et al. (2020). The impact of green roofs on the quality of rainwater and operational problems – case study. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (1), 31-41
ISO 690 Berg, Agnieszka Boas, et al. The impact of green roofs on the quality of rainwater and operational problems – case study. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.1: 31-41.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue1/abstract-31.html