SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (4) 2019 str. 61-71

Dana Adamcová

Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno

PORóWNANIE TECHNICZNYCH SPOSOBóW ZABEZPIECZENIA ZAMYKANYCH SKłADOWISK ODPADóW W REPUBLICE CZESKIEJ I POLSCE

słowa kluczowe: składowisko, rekultywacja techniczna, rekultywacja biologiczna, zabezpieczenie
abstrakt:

Składowiska i/lub otwarte wysypiska odpadów od lat były powszechnie stosowaną praktyką unieszkodliwiania
odpadów komunalnych na całym świecie. Składowanie jest jedną z najstarszych i wciąż najczęściej
stosowanych metod usuwania odpadów. Wynika to z niskich kosztów eksploatacyjnych w porównaniu
z innymi metodami unieszkodliwiania odpadów. Celem niniejszej pracy było porównanie metod zabezpieczania
składowisk odpadów w Republice Czeskiej i Polsce. W Polsce zostało przeanalizowane składowisko
odpadów Słabomierz-Krzyżówka, w Republice Czeskiej składowisko Štěpánovice. Rekultywacja składowisk
odpadów jest bardzo ważnym procesem z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego i ma
charakter technologiczny, prawny i organizacyjny. Rekultywacja składowiska powinna odbywać się zgodnie
z jasno przedstawionym harmonogramem wynikającym z decyzji administracyjnych w sposób chroniący
składowisko przyrodnicze przed negatywnymi wpływami. Cele te zostały osiągnięte na obu analizowanych
składowiskach, pomimo pewnych różnic w procesie rekultywacji obu składowisk.

pub/18_4_61.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt4/18_4_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Adamcová, Dana. "Comparison of technical methods of securing closed landfills in the Czech Republic and Poland." Acta Sci.Pol. Architectura 18.4 (2019): 61-71.
APA Adamcová D. (2019). Comparison of technical methods of securing closed landfills in the Czech Republic and Poland. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (4), 61-71
ISO 690 Adamcová, Dana. Comparison of technical methods of securing closed landfills in the Czech Republic and Poland. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.4: 61-71.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue4/abstract-61.html