SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (4) 2019 str. 5-14

Anna M. Grabiec, Sylwia Kurpisz

1Faculty of Environmental Engineering and Spatial Management, Poznań University of Life Sciences
2
Department of Agriculture, Environmental Protection, Real Estate and Spatial Planning, Municipality of Przemęt

ROZWIąZANIA MATERIAłOWE NAWIERZCHNI DRóG PIESZYCH I ROWEROWYCH W KONTEKśCIE DZIAłAń PROśRODOWISKOWYCH

słowa kluczowe: droga piesza, droga rowerowa, nawierzchnia, rozwiązanie materiałowe, środowisko
abstrakt:

Ruch pieszy i rowerowy jest tematem licznych badań urbanistycznych, społecznych, ekonomicznych i medycznych.
W pracy przedstawiono rozwiązania materiałowe nawierzchni dróg pieszych i rowerowych w kontekście
ich użytkowania jako szlaków komunikacyjnych i rekreacyjnych. W analizie rozwiązań uwzględniono
cechy użytkowe nawierzchni, takie jak: trwałość, bezpieczeństwo, komfort użytkowania i estetyka.
Przeprowadzono badania ankietowe wśród potencjalnych użytkowników dróg pieszych i rowerowych w celu
poznania opinii na temat istniejących dróg i oczekiwań wobec planowanych oraz badania terenowe obejmujące
pięć jednostek obszarowych miasta Poznania, mające na celu ocenę aktualnego stanu i rozwiązań materiałowych
nawierzchni wybranych dróg pieszych i rowerowych. Badania potwierdziły wzrastające zainteresowanie
społeczne, zwłaszcza użytkowaniem dróg rowerowych, co świadczy o pogłębianiu się świadomości
proekologicznej, dzięki czemu zwiększa się szansa na poprawę kondycji i zdrowia użytkowników oraz na
częściowe odciążenie środowiska od zanieczyszczeń i hałasu, jakie niesie motoryzacja.

pub/18_4_5.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt4/18_4_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grabiec, Anna M., and Sylwia Kurpisz. "Material solutions for bike and pedestrian tracks in a context of environment protection." Acta Sci.Pol. Architectura 18.4 (2019): 5-14.
APA Grabiec A.M. and Kurpisz S. (2019). Material solutions for bike and pedestrian tracks in a context of environment protection. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (4), 5-14
ISO 690 Grabiec, Anna M., Kurpisz, Sylwia. Material solutions for bike and pedestrian tracks in a context of environment protection. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.4: 5-14.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue4/abstract-5.html