SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (3) 2019 str. 45-53

Gabriela Maksymiuk, Renata Giedych, Agata Winiarska

Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw

OCENA ZRóżNICOWANIA W DOSTęPNOśCI DO NATURALNYCH TERENóW ZIELENI W WARSZAWIE Z UżYCIEM STANDARDU DOSTęPNYCH NATURALNYCH TERENóW ZIELENI (ANGST)

słowa kluczowe: zielona infrastruktura, jakość życia, miejskie tereny zieleni
abstrakt:

Głównym celem badań była ocena dostępności naturalnych terenów zieleni (NTZ) w poszczególnych dzielnicach
Warszawy. Dostępność ta była badana pod względem ilościowym dla dwóch wskaźników: udziału NTZ
na jednego mieszkańca oraz zasięgu obsługi terenów mieszkaniowych przez NTZ. W badaniach wykorzystano
metodykę badania dostępności zastosowaną w brytyjskim standardzie dostępnych naturalnych terenów
zieleni (Accessible Natural Greenspace Standard – ANGSt). Zasięg obsługi terenów mieszkaniowych przez
NTZ został obliczony jako pochodna ich wielkości i ich odległości od terenów mieszkaniowych. Zgodnie
z zasadami określonymi w ANGSt każdy mieszkaniec powinien mieć dostęp do NTZ o różnej wielkości (od
2 ha do 500 ha), położonych w promieniu między 300 m a 10 km od miejsca zamieszkania. Przeprowadzone
badania wykazały, że pomimo dużego udziału NTZ w granicach Warszawy (24,7% ogólnej powierzchni miasta)
dostęp do nich oraz wskaźnik 2 ha NTZ na 1000 mieszkańców w poszczególnych dzielnicach Warszawy
jest ograniczony ze względu na nierównomierne ich rozmieszczenie w strukturze miasta. W sumie około
60% terenów mieszkaniowych w mieście nie ma dostępu do NTZ o powierzchni ponad 2 ha, położonych
w odległości do 300 m.

pub/18_3_45.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt3/18_3_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Maksymiuk, Gabriela, et al. "Assessment of differentiation in natural green spaces provision in Warsaw using Accessible Natural Greenspace Standard (ANGSt)." Acta Sci.Pol. Architectura 18.3 (2019): 45-53.
APA Maksymiuk, G. et al. (2019). Assessment of differentiation in natural green spaces provision in Warsaw using Accessible Natural Greenspace Standard (ANGSt). Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (3), 45-53
ISO 690 Maksymiuk, Gabriela, Giedych, Renata, Winiarska, Agata. Assessment of differentiation in natural green spaces provision in Warsaw using Accessible Natural Greenspace Standard (ANGSt). Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.3: 45-53.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue3/abstract-45.html