SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (3) 2019 str. 103-111

Vazgen Bagdasaryan

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

CZęSTOść DRGAń WłASNYCH SłUPA O ZMIENNYM PRZEKROJU POPRZECZNYM

słowa kluczowe: częstość drgań własnych, zmienny przekrój poprzeczny, macierz sztywności
abstrakt:

W pracy wyznaczone zostały częstości drgań własnych wspornikowego słupa o zmiennym przekroju poprzecznym,
wykonanego z jednorodnego materiału sprężystego. Rozwiązania otrzymano metodą macierzy
sztywności, przybliżając w sposób inżynierski ciągłą zmianę przekroju poprzecznego na zmiany skokowe.
Otrzymane częstości drgań własnych porównano z wynikami otrzymanymi metodą Rayleigh’a. Wykazano,
iż stosunkowo proste obliczenia inżynierskie już przy niewielkiej liczbie elementów podziału dają wyniki
satysfakcjonujące pod względem zastosowań inżynierskich.

pub/18_3_103.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt3/18_3_103.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bagdasaryan, Vazgen. "Natural frequency of a pole with a variable cross-section." Acta Sci.Pol. Architectura 18.3 (2019): 103-111.
APA Bagdasaryan V. (2019). Natural frequency of a pole with a variable cross-section. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (3), 103-111
ISO 690 Bagdasaryan, Vazgen. Natural frequency of a pole with a variable cross-section. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.3: 103-111.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue3/abstract-103.html