SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (2) 2019 str. 93-105

Mykola Nagirniak

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

OCENA ZASIęGU EFEKTU BRZEGOWEGO W PłYTACH HENCKY’EGO–BOLLE’A O WYBRANYCH WARUNKACH BRZEGOWYCH

słowa kluczowe: płyty Kirchhoffa, płyty Hencky’ego–Bolle’a, efekt brzegowy
abstrakt:

W pracy analizowano efekt brzegowy w teorii płyt. Rozpatrzono półpasmo płytowe i płyty prostokątne obciążone na brzegu swobodnym momentami skręcającymi i obciążeniem poprzecznym (rys.1a,b,c,d,e). Tego typu obciążenie nie wywołuje przemieszczeń i sił przekrojowych w płytach liczonych według teorii płyt cienkich. Efekt brzegowy pojawia się wtedy, gdy analizujemy płyty średniej grubości. W pracy uzyskano rozwiązania według teorii Hencky-Bolle’a. Przedstawiono efekt brzegowy w paśmie płytowym i w płytach prostokątnych. Zbadano zasięg zaburzeń wywołanych obciążeniem brzegu w półpaśmie oraz wpływ jednorodnych warunków brzegowych, danych na przeciwległych brzegach płyt prostokątnych, na zasięg efektu brzegowego. Wykazano, że rozwiązania półpasma i płyt prostokątnych przy ilorazie η0=b/a=1 (rys.1) nie wiele się różnią, a przy η0=b/a=2 zanikają, czyli w odległości dwóch szerokości płyty zanikają przemieszczenia i siły przekrojowe.

pub/18_2_93.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_93.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nagirniak, Mykola. "Assessment of the boundary effect range in Hencky–Bolle’s plates for selected boundary conditions." Acta Sci.Pol. Architectura 18.2 (2019): 93-105.
APA Nagirniak M. (2019). Assessment of the boundary effect range in Hencky–Bolle’s plates for selected boundary conditions. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (2), 93-105
ISO 690 Nagirniak, Mykola. Assessment of the boundary effect range in Hencky–Bolle’s plates for selected boundary conditions. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.2: 93-105.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue2/abstract-93.html