SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (2) 2019 str. 69-78

Mieczysław Połoński

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

WPłYW ANEKSOWANIA TERMINU UMOWY NA PROGNOZę KOSZTU REALIZACJI W METODZIE WARTOśCI WYPRACOWANEJ

słowa kluczowe: obiekt budowlany, wartość wypracowana, EVM, prognoza kosztów, aneksowanie, kontrola przedsięwzięć budowlanych
abstrakt:

Metoda wartości wypracowanej (ang. earned value method – EVM) jest coraz powszechniej uznawanym
narzędziem służącym do kontroli realizacji robót budowlanych zarówno w wymiarze rzeczowym, jak i finansowym.
Jedną z cennych możliwości tej metody jest prognozowanie kosztu końcowego robót na podstawie
dotychczasowego zaawansowania robót i poniesionych nakładów finansowych. Podczas realizacji inwestycji
często występują opóźnienia ustalonego w umowie o roboty budowlane terminu zakończenia prac, co
skutkuje podpisaniem aneksu. Może on dotyczyć przesunięcia terminu zakończenia, zmiany zaplanowanych
kosztów wykonania lub jednego i drugiego równocześnie. W artykule podniesiono problem wpływu zmiany
planowanego terminu zakończenia robót na obliczenie prognozy jego kosztu końcowego. Jak wykazano na
przykładach, sposób uwzględnienia w EVM zmiany terminu ma istotny wpływ na wynik prognozy. W artykule
wskazano zalecane rozwiązanie, pozwalające na niezbędną modyfikacje harmonogramu i poprawne
szacowanie kosztu końcowego.

pub/18_2_69.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_69.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Połoński, Mieczysław. "The effect of an annexation of the contract’s deadline for the estimation of the cost of implementation in the EVM method." Acta Sci.Pol. Architectura 18.2 (2019): 69-78.
APA Połoński M. (2019). The effect of an annexation of the contract’s deadline for the estimation of the cost of implementation in the EVM method. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (2), 69-78
ISO 690 Połoński, Mieczysław. The effect of an annexation of the contract’s deadline for the estimation of the cost of implementation in the EVM method. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.2: 69-78.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue2/abstract-69.html