SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (2) 2019 str. 115-123

Krzysztof Wiśniewski, Agata Pawłat-Zawrzykraj, Maja Urbańska

1 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
2
Skanska S.A.

OCENA WłAśCIWOśCI FIZYCZNYCH I MECHANICZNYCH KOMPOZYTU GLINOWEGO Z DODATKIEM SłOMY POD KąTEM WYKORZYSTANIA W BUDOWNICTWIE

słowa kluczowe: glina, słoma, materiały budowlane, skurcz, wytrzymałość
abstrakt:

W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości fizycznych i mechanicznych kompozytu glinowego
z dodatkiem słomy i piasku kwarcowego. Zawartość gliny w badanych próbkach wahała się od 63
do 53%, słomy 5–13%, piasku 4–10%. Wykonano badanie skurczu, gęstości, wytrzymałości na zginanie oraz
wytrzymałości na ściskanie. Uzyskane wyniki wskazują na korzystny wpływ dodatków na badane właściwości.
Wraz ze wzrostem zawartości słomy oraz piasku kwarcowego malał skurcz suszenia, rosła wytrzymałość
na ściskanie i zginanie. Najlepsze wyniki uzyskano dla próbek zawierających 58% gliny, 9% słomy, 6%
– piasku, 27% wody. Uzyskane wyniki badań wskazują na przydatność badanego kompozytu jako materiału
do wznoszenia konstrukcji nośnych budynków.

pub/18_2_115.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_115.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wiśniewski, Krzysztof, et al. "Assessment of physical and mechanical properties of clay composite with addition of straw for use in construction." Acta Sci.Pol. Architectura 18.2 (2019): 115-123.
APA Wiśniewski, K. et al. (2019). Assessment of physical and mechanical properties of clay composite with addition of straw for use in construction. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (2), 115-123
ISO 690 Wiśniewski, Krzysztof, Pawłat-Zawrzykraj, Agata, Urbańska, Maja. Assessment of physical and mechanical properties of clay composite with addition of straw for use in construction. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.2: 115-123.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue2/abstract-115.html