SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (2) 2019 str. 11-20

Magdalena Daria Vaverková

Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno, Brno

OCENA WPłYWU SKłADOWISKA ODPADóW KOMUNALNYCH NA śRODOWISKO: STUDIUM PRZYPADKU

słowa kluczowe: włókna polipropylenowe, beton, wytrzymałość na ściskanie
abstrakt:

Beton, stanowiący jeden z najważniejszych materiałów konstrukcyjny, pomimo wielu zalet (łatwość stosowania,
duża wytrzymałość na ściskanie, mały koszt produkcji, odporność na działanie wysokiej temperatury)
posiada też wady, do których zaliczamy przede wszystkim niską wytrzymałość na rozciąganie oraz
wrażliwość na niszczące działanie czynników chemicznych. Ciągły wzrost oczekiwań odnośnie podniesienia
jakości betonu sprawił, że zaczęto go modyfikować polimerami, które miałby wyeliminować wyżej wymienione
wady. Zakres badań obejmował zaprojektowanie i wykonanie mieszanek betonowych modyfikowanych
włóknami polipropylenowymi o długości 6, 12, i 19 mm. Do badań użyto: cement portlandzki CEM
I 42,5R, piasek, kruszywo żwirowe frakcji 2–8 i 8–16 mm, wodę, plastyfikator Master Pozzolith STD oraz
różnej długości włókna polipropylenowe. Wykonano trzy serie betonów zmodyfikowanych włóknami, dla
których wyznaczono: wytrzymałość na ściskanie po 7, 28 i 56 dniach dojrzewania oraz nasiąkliwość, gęstość
objętościową i mrozoodporność po 100 cyklach zamrażania i rozmrażania. Wykonano również badanie wytrzymałości
na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach dojrzewania betonów poszczególnych serii.

pub/18_2_11.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_11.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Vaverková, Magdalena Daria. "Impact assessment of the municipal solid landfill on environment: a case study." Acta Sci.Pol. Architectura 18.2 (2019): 11-20.
APA Vaverková M.D. (2019). Impact assessment of the municipal solid landfill on environment: a case study. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (2), 11-20
ISO 690 Vaverková, Magdalena Daria. Impact assessment of the municipal solid landfill on environment: a case study. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.2: 11-20.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue2/abstract-11.html