SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (1) 2019 str. 83-89

Krzysztof Kaczorek

Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, Warszawa

PRZEGLąD NARZęDZI MATEMATYCZNYCH SłUżąCYCH DO UZYSKANIA CIąGłEGO ROZKłADU PRAWDOPODOBIEńSTWA CZASU TRWANIA ROBóT BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE ROZKłADU DYSKRETNEGO

słowa kluczowe: estymacja parametryczna, estymacja nieparametryczna, harmonogramy budowlane, czas wykonania robót budowlanych
abstrakt:

Jednymi z narzędzi służących do prognozowania czasu realizacji przedsięwzięcia budowlanego są metody
symulacyjne. W celu ich przeprowadzenia należy czasowi trwania każdej roboty budowlanej przyporządkować
rozkład prawdopodobieństwa. Wadą takiego postępowania jest to, że rozkłady są przyjmowane w sposób
bardzo subiektywny. Co więcej, kształt poszczególnych rozkładów nie pokazuje, na podstawie jakich
przesłanek został ustalony. Jest to dość problematyczne, ponieważ oczywiste jest to, że na roboty budowlane
oddziałują czynniki ryzyka, których wpływu po kształcie rozkładu prawdopodobieństwa ich czasu trwania
nie widać. Co więcej, każdy czynnik ma takie parametry, jak: częstość występowania, wpływ na przebieg
danej roboty budowlanej oraz wpływ na pozostałe czynniki ryzyka. W celu uwzględnienia oddziaływania
czynników ryzyka na kształt rozkładu prawdopodobieństwa czasu trwania robót budowlanych możliwe jest
zastosowanie wnioskowania rozmytego, które pozwala uzyskać wspomniany rozkład uzależniony od parametrów
poszczególnych czynników ryzyka dla konkretnych robót. Będzie on w postaci dyskretnej. Chcąc
uzyskać możliwie dobry wynik symulacji, należy na podstawie rozkładu dyskretnego uzyskać rozkład ciągły.
W niniejszej publikacji opisano oraz wskazano wady i zalety estymacji punktowej, estymacji przedziałowej
oraz estymacji nieparametrycznej, które służą do rozwiązania postawionego problemu.

pub/18_1_83.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt1/18_1_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kaczorek, Krzysztof. "Review of mathematical tools for the creating of continuous distribution of probability of the duration of construction works on the basis of discrete distribution." Acta Sci.Pol. Architectura 18.1 (2019): 83-89.
APA Kaczorek K. (2019). Review of mathematical tools for the creating of continuous distribution of probability of the duration of construction works on the basis of discrete distribution. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (1), 83-89
ISO 690 Kaczorek, Krzysztof. Review of mathematical tools for the creating of continuous distribution of probability of the duration of construction works on the basis of discrete distribution. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.1: 83-89.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue1/abstract-83.html