SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (1) 2019 str. 59-67

Damian Marek Gil, Grzegorz Ludwik Golewski

Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, Lublin

PROMIENIOTWóRCZOść NATURALNA BETONU ZE ZMIENNYM DODATKIEM MIKROKRZEMIONKI ZAGęSZCZONEJ (SF) I KRZEMIONKOWYCH POPIOłóW LOTNYCH (FA)

słowa kluczowe: promieniotwórczość naturalna, radionuklidy, beton, popiół lotny, zagęszczony pył krzemionkowy, bezpieczeństwo radioaktywne
abstrakt:

Promieniowanie naturalne towarzyszy ludzkości od początku jej istnienia. Jest ono obecne w powietrzu,
wodzie, glebie czy skałach, a także w materiałach budowlanych. Człowiek może być narażony w mniejszym
bądź większym stopniu na otaczającą go promieniotwórczość. W pracy przedstawiono wyniki badań promieniotwórczości
betonu z różną kompozycją dodatku przykładowego krzemionkowego popiołu lotnego oraz
mikrokrzemionki zagęszczonej. Udowodniono, że materiał o podwyższonej aktywności radioaktywnej może
być w bezpieczny sposób wykorzystywany do produkcji betonu i dodatkowo spełnia restrykcyjne wymagania
polskiego rozporządzenia Rady Ministrów czy dyrektywy 2013/59/Euratom w zakresie ochrony przed
promieniowaniem aktywnym.

pub/18_1_59.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt1/18_1_59.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gil, Damian Marek, and Grzegorz Ludwik Golewski. "Natural radioactivity of concrete with concentrated silica fume (SF) and siliceous fly ash (FA) addition." Acta Sci.Pol. Architectura 18.1 (2019): 59-67.
APA Gil D.M. and Golewski G.L. (2019). Natural radioactivity of concrete with concentrated silica fume (SF) and siliceous fly ash (FA) addition. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (1), 59-67
ISO 690 Gil, Damian Marek, Golewski, Grzegorz Ludwik. Natural radioactivity of concrete with concentrated silica fume (SF) and siliceous fly ash (FA) addition. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.1: 59-67.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue1/abstract-59.html