SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (1) 2019 str. 47-57

Gabriela Rutkowska, Karol Siekut

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

WPłYW POPIOłU Z TERMICZNEGO PRZEKSZTAłCANIA OSADóW śCIEKOWYCH JAKO ZAMIENNIKA CZęśCI CEMENTU NA PARAMETRY BETONU ZWYKłEGO

słowa kluczowe: beton, popiół lotny, właściwości betonu
abstrakt:

Wykorzystanie popiołów lotnych z termicznego przekształcania osadów ściekowych w technologii betonu
realizuje założenia gospodarki odpadami proponowane w Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono wyniki
badań wpływu częściowego zastąpienia tym materiałem cementu portlandzkiego na parametry wytrzymałościowe
betonów w porównaniu do betonu referencyjnego. W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych
właściwości (konsystencji, wytrzymałości na ściskanie po 28, 56 i 90 dniach dojrzewania, mrozoodporność)
betonów zwykłych i betonów zawierających popioły lotne w ich składzie. Do wykonania próbek użyto
cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R i kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0–16 mm. Beton z dodatkami
został wykonany w pięciu partiach, w których popiół został dodany w ilości 5, 10 i 15% masy cementu.
Badania wykazały poprawę parametrów wytrzymałościowych betonów zawierających popioły lotne z termicznego
przekształcania osadów ściekowych.

pub/18_1_47.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt1/18_1_47.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rutkowska, Gabriela, and Karol Siekut. "How are parameters of an ordinary concrete affected by ashes generated in thermal treatment of wastewater sediments and used as a substitute of a part of the cement." Acta Sci.Pol. Architectura 18.1 (2019): 47-57.
APA Rutkowska G. and Siekut K. (2019). How are parameters of an ordinary concrete affected by ashes generated in thermal treatment of wastewater sediments and used as a substitute of a part of the cement. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (1), 47-57
ISO 690 Rutkowska, Gabriela, Siekut, Karol. How are parameters of an ordinary concrete affected by ashes generated in thermal treatment of wastewater sediments and used as a substitute of a part of the cement. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.1: 47-57.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue1/abstract-47.html