SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (1) 2019 str. 23-32

Jacek Szpetulski

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, Płock

WPłYW SPOSOBU PIELęGNACJI NA WYBRANE WłAśCIWOśCI BETONU

słowa kluczowe: pielęgnacja betonu, wytrzymałości na ściskanie, wnikanie chlorków w beton, karbonatyzacja, nasiąkliwość, sorpcyjność
abstrakt:

Sposób pielęgnacji przyczynia się do zmiany struktury betonu, a w wyniku tego zmieniają się jego
właściwości. W pracy przedstawiono wpływ trzech różnych sposobów pielęgnacji na właściwości betonu.
Do oceny wpływu sposobu pielęgnacji betonu wykonano badania wytrzymałości na ściskanie, wnikanie
chlorków w beton, karbonatyzacji, nasiąkliwości i sorpcyjności masowej. Na podstawie wykonanych badań
stwierdzono, że pielęgnacja betonu w warunkach o małej wilgotności na poziomie 53% powoduje w dużym
stopniu pogorszenie właściwości betonu.

pub/18_1_23.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt1/18_1_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szpetulski, Jacek. "Impact of care on selected concrete properties." Acta Sci.Pol. Architectura 18.1 (2019): 23-32.
APA Szpetulski J. (2019). Impact of care on selected concrete properties. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (1), 23-32
ISO 690 Szpetulski, Jacek. Impact of care on selected concrete properties. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.1: 23-32.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue1/abstract-23.html